نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

عملکرد حوزه زنان و خانواده استان های کشور

استان قزوین

استان قزوین

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان قزوین  فایل گزارش، کلیک نمایید

 استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان سیستان و بلوچستان فایل گزارش،کلیک نمایید

 استان کردستان

استان کردستان

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان کردستان جهت دریافت فایل، کلیک کنید

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

 عملکرد حوزه  زنان و خانواده آذربایجان شرقی فایل گزارش، کلیک نمایید.

 استان گیلان

استان گیلان

عملکرد حوزه زنان و خانواده استان گیلان فایل گزارش،کلیک نمایید.

 استان هرمزگان

استان هرمزگان

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان هرمزگان فایل گزارش ، کلیک نمایید فایل گزارش 2، کلیک نمایید

 استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان کرمانشاه فایل گزارش، کلیک نمایید

 استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان خراسان رضوی فایل گزارش،کلیک نمایید