نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

تفاهم نامه با سازمان های مردم نهاد

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و بروزرسانی بانک اطلاعات سازمان‌های مردم‌نهاد زنان و خانواده فع

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و جمعیت زنان فرزانه استان کرمان

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و جمعیت زنان فرزانه استان کرمان

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : طرح ارتقاء سلامت جسمانی و روانی زنان و دختران و خانواده های شهرستان راور اهداف: · &

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن تلاشگران سبز علامه

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن تلاشگران سبز علامه

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن همیاران محله

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن همیاران محله

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن زنان مدیر کارآفرین

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن زنان مدیر کارآفرین

عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از برگزاری یازدهمین همایش ملی « کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری» اهداف: · 

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن حامیان سلامت اجتماعی بروجرد

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن حامیان سلامت اجتماعی بروجرد

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و به‌روزرسانی بانک اطلاعات سازمان‌های مردم‌نهاد زنان و خانواده

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه صدیقین

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه صدیقین

  عنوان برنامه: توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح: حمایت از توان افزایی شغلی زنان سرپرست خانوار در حوزه اشتغال و سلامت(فردی- روحی وروانی- و ا

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن فرهنگی اجتماعی بانوان فرهیخته پردیس بهار

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن فرهنگی اجتماعی بانوان فرهیخته پردیس بهار

  عنوان برنامه: توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح: حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده اس