نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

عملکرد حوزه زنان و خانواده استان های کشور

استان کهگیلویه و بویر احمد

استان کهگیلویه و بویر احمد

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان کهگیلویه و بویر احمد فایل گزارش، کلیک نمایید.

استان خوزستان

استان خوزستان

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان خوزستان فایل گزارش، کلیک نمایید.

استان اصفهان

استان اصفهان

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان اصفهان فایل گزارش، کلیک نمایید. فایل گزارش، کلیک نمایید

استان یزد

استان یزد

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان یزد فایل گزارش، کلیک نمایید.

استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان خراسان شمالی فایل گزارش،کلیک نمایید.

استان سمنان

استان سمنان

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان سمنان فایل گزارش،کلیک نمایید. فایل گزارش، کلیک نمایید.

استان زنجان

استان زنجان

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان زنجان فایل گزارش، کلیک نمایید.

استان ایلام

استان ایلام

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان ایلام فایل گزارش، کلیک نمایید.

استان قزوین

استان قزوین

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان قزوین  فایل گزارش، کلیک نمایید

 استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان سیستان و بلوچستان فایل گزارش،کلیک نمایید

 استان کردستان

استان کردستان

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان کردستان جهت دریافت فایل، کلیک کنید

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

 عملکرد حوزه  زنان و خانواده آذربایجان شرقی فایل گزارش، کلیک نمایید.

 استان گیلان

استان گیلان

عملکرد حوزه زنان و خانواده استان گیلان فایل گزارش،کلیک نمایید.

 استان هرمزگان

استان هرمزگان

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان هرمزگان فایل گزارش ، کلیک نمایید فایل گزارش 2، کلیک نمایید

 استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان کرمانشاه فایل گزارش، کلیک نمایید

 استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

گزارش عملکرد حوزه زنان و خانواده استان خراسان رضوی فایل گزارش،کلیک نمایید