نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

برنامه ها و اقدامات معاونت در مقابله با خشونت علیه زنان