نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

کارآفرینی زنان

غزل پاکزاد از زنان کارآفرین موفق

غزل پاکزاد از زنان کارآفرین موفق

از زنان موفقی که توانسته در حوزه تولید و تلفیق سوزن دوزی های بلوچستان و ارائه طرح های پست مدرن برای بیش از 10 نفر کارآفرینی کند.

ژاسمین حاجی علیخان از زنان کارآفرین موفق

ژاسمین حاجی علیخان از زنان کارآفرین موفق

از زنان کارآفرین موفق که توانسته در حوزه ورزشی برای بیش از37 نفر اشتغال ایجاد کند.