نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

معرفی گفتگوی ملی خانواده

طرح های گفتگوی ملی خانواده

طرح های گفتگوی ملی خانواده

عنوان طرح:‌ طرح ملی گفتگوی خانواده مجری طرح: انجمن جامعه شناسی ایران هدف طرح: تقویت گفتگوی نظام مند در مسائل خانواده،‌ در درون و بیرون خانواده ها، بر بستر ظرفیت های اجتماعات محلی  و ایجاد زمینه ب

شورای راهبری طرح ملی گفتگوی خانواده

شورای راهبری طرح ملی گفتگوی خانواده

شورای راهبری طرح ملی گفتگوی خانواده شورای راهبری با حضور معاونت رئیس جمهور و نمایندگانی از دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی همکار به شرح ذیل تشکیل شد: معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معرفی گفتگوی ملی خانواده

معرفی گفتگوی ملی خانواده

گفتگوی ملی خانواده هدف: معاونت امور زنان و خانواده با بررسی جایگاه زن و خانواده در قوانین برنامه های توسعه کشور و ارزیابی میزان تحقق اهداف آن و با مدنظر قرار دادن جنبه‌های مختلف آن، تلاش نموده در اجرا