نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

شیوه نامه
شیوه نامه

حمایت از طرح های پژوهشی و سیر گردش کار

یکی از گام های نخست توسعه و رفع مسائل و مشکلات موجود در حوزه زنان و خانواده ،مطالعه و شناخت علمی توسط اساتید و  خبرگان و کارشناسان فن دردانشگاهها ، مراکز علمی – پژوهشی و  دستگاهها و سازمان هاست .
در این راستا، گسترش کمی  و کیفی پژوهش های دانشگاهی نه تنها موجب به کارگیری و بهره جویی از ظرفیت های فکری بخش عظیمی از دستگاه تولید علم می شود بلکه باعث نهادینه ساختن و تقویت پژوهش نیز می شود. معاونت امور زنان و خانواده در چارچوب توسعه نظام پژوهشی خود و بهره گیری از ظرفیتهای بالای دانشگاهها و مراکز علمی – پژوهشی  در نظر دارد با فراهم سازی شرایط لازم ،ساز و کار مناسب حمایت از طرح ها ی پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی را پیاده سازی نماید .به این منظورو  با عنایت به ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه و سندو  بسته اجرایی آن در خصوص پژوهش از طرح های پیشنهادی دانشگاهها ، مراکز علمی – پژوهشی  ،دستگاههای اجرایی ، سازمان های مردم نهاد و اشخاص حقیقی که در راستای سند مذکور ، اولویت های تحقیقاتی و شیوه نامه  باشد، حمایت می نماید.

 

تعاریف

طرح تحقیقاتی: به مجموعه مطالعات و عملیات اجرایی گفته می شود که در پی تولید علم و یا ارائه راه حل برای  حل معضلات موجود باشد.

مجری یا مجریان طرح (طرح دهندگان): اعضای هیئت علمی یا غیر هیئت علمی وابسته به یکی از گروههای آموزشی، پژوهشی یا مراکز و موسسات تحقیقاتی حوزوی و دانشگاهی می باشند که طرح تحقیقاتی با همفکری ایشان تهیه شده و مسئولیت مستقیمی در رابطه با اجرای کل طرح یا بخشی از آن دارند.

 مدیر اجرایی طرح: در این آیین نامه به فردی اطلاق می گردد که عضو هیئت علمی یا غیر هیئت علمی وابسته به یکی از مراکز و موسسات تحقیقاتی دولتی و غیردولتی بوده و طبق ضوابط اجرای طرح های تحقیقاتی در مورد موضوعات تحت اولویت معاونت به تحقیق می پردازد و مسئولیت اجرای طرح از نظر مالی، حقوقی و اداری بر عهده ایشان است.

همکاران طرح: سایر اعضای (هیئت علمی و غیر هیئت علمی) که به نحوی در روند اجرای طرح عهده دار مسئولیتهای ثانوی بوده و بخشی از عملیات اجرایی طرح به عهده آنها می باشد.

 

 

 

واجدین شرایط ارائه طرح

·         محققین و صاحبنظران

·         دانشگاهها ، مراکز علمی -پژوهشی و حوزه های علمیه

·         دستگاهها ی اجرایی ،استانها و سازمان های مردم نهاد

ویژگی های طرح های پژوهشی

        

·         درراستای اهداف،ماموریتهاوسیاستهای معاونت  باشد.

·         در راستای  اهداف و راهبردهای سند توسعه و ساماندهی پژوهش های زنان (موضوع ماده 230 ) و بسته اجرایی آن باشد.

·         متناسب با عناوین کلی و موضوعی اولویت های پژوهشی معاونت طراحی شده باشد .

·          ترجیحا ملی ویا منطقه ای طراحی شده باشد  .

·         در صورت انجام مطالعه تطبیقی،الگوی عملی مناسبی را ارائه نماید.

·         کاربردی بوده  و با تمرکز بر موضوع  تحت اولویت و یا محدوده جغرافیایی نتایج دقیق وملموسی ارائه نماید.

·         منحصربه مطالعه کتابخانه ای نشده و از نمونه ها و موارد عملی بهره لازم را برده باشد.

 

موضوعات و اولویت های پژوهشی

متقاضیان می توانند جهت انتخاب موضوعات پژوهشی به اولویت های پژوهشی مندرج در سایت معاونت ویا سامانه سمات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مراجعه و عنوان مورد نظر خود را انتخاب و نسبت به ارائه طرح اقدام نمایند .

 

شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (عتف)

از آنجا که انعقاد هر گونه قرارداد با محققین و مراکز علمی – پژوهشی و .. در جهت اجرای طرح های پژوهشی نیازمند هماهنگی با شورای عتف و دریافت کد رهگیری می باشد، لذا محققین باید پس از دریافت کد مورد نظر

نسبت به انجام طرح همت گمارند.

 

ضوابط ارائه و پذیرش طرح های تحقیقاتی

 1. تکمیل و ارسال دفترچه پیشنهادی طرح های پژوهشی معاونت :محققین باید پیش نویس طرح تحقیقاتی خود را در قالب فرمهای ویژه معاونت تهیه وطی مکاتبه ای به معاونت بررسیهای راهبردی معاونت ارائه نمایند. فرمهای پیش نویس طرح های تحقیقاتی تحت نظارت کارشناسان حوزه پژوهشی معاونت طراحی و تدوین گردیده است ، لذا هر گونه تغییری در نحوه تکمیل این فرمها باید با نظارت و اطلاع معاونت بررسی های راهبردی صورت پذیرد.
 2. ارسال سوابق علمی – پژوهشی محقق به پیوست طرحنامه
 3. کسب امتیاز لازم طرح نامه در ارزیابی های علمی
 4. کسب امتیاز لازم پژوهشگر بر اساس سوابق علمی – پژوهشی
 5. آثار منتشره پژوهشگربه ویژه در موضوع پیشنهادی

 

ضوابط اجرایی طرح ها ی تحقیقاتی

 1. مدیر اجرایی طرح از بین مجریان انتخاب شده و  مسئول اجرایی و طرف مذاکره و عامل اجرای طرح شناخته می شود.
 2. یک طرح تحقیقاتی نمی تواند بیش از یک مدیر اجرایی داشته باشد.لذادر صورتیکه به هر دلیلی از ادامه کار صرف نظر نماید یکی دیگر از مجریان طرح بنا به توصیه وی یا به تشخیص شورای پژوهشی عهده دار این وظیفه خواهد گردید.
 3. در صورتیکه یکی از مجریان طرح به هر دلیلی از ادامه کار صرف نظر نماید، مدیر اجرایی طرح  در صورتیکه لازم بداند  فرد دیگری که عهده دار وظیفه وی خواهد بود را پیشنهاد و سوابق وی را در اختیار  معاونت بررسیهای راهبردی قرار می دهد .. در این حالت فرد منصرف نیز باید به صورت کتبی مراتب انصراف خود را از همکاری با طرح به اطلاع حوزه پژوهشی معاونت برساند.
 4. هر محقق به عنوان مدیر اجرایی طرح تحقیقاتی نمی تواند در آن واحد مسئولیت اجرای بیش از یک طرح تحقیقاتی را به عهده داشته باشد.
 5. هر محقق بعنوان مجری طرح تحقیقاتی نمی تواند در آن واحد در اجرای بیش از سه طرح تحقیقاتی همکاری داشته باشد.
 6. کلیه تغییراتی که در عوامل اجرایی طرح (مدیر اجرایی، مجریان، همکاران و ...) حین اجرای آن رخ خواهد داد باید طی مکاتبه  و ذکر دلایل به اطلاع  معاونت  بررسی های راهبردی جهت اظهارنظر و ثبت در پرونده رسانده شود.
 7. چنانچه ادامه یک طرح تحقیقاتی در حین اجرای آن مقدور نباشد و طرح لاجرم تعطیل گردد، مدیر اجرایی طرح باید این مطلب را به حوزه پژوهش معاونت اعلام نماید. همچنین علت تعطیلی طرح پیگیری شده و گزارش آن جهت صدور دستور مختومه شدن طرح به معاونت بررسیهای راهبردی و شورای پژوهش  ارائه گردد. در چنین حالتی در صورت صلاحدید پیگیریهای لازم انجام خواهد پذیرفت.
 8. در صورت عدم اجرای طرح در زمان مقرر، مدیر اجرایی درخواست تمدید مهلت اجرای طرح خود را به همراه دلایل تاخیر اجرای طرح  تنظیم نموده و برای معاونت بررسی های راهبردی ارسال  می نماید تا در این خصوص تصمیم گیری لازم بعمل آید.
 9. مدیر اجرایی طرح باید اعتبارهای مصوب طرح را به گونه ای که در قرارداد طرح مشخص گردیده است هزینه نماید. در غیر این صورت مسئولیتهای بعدی آن به عهده وی می باشد.
 10. چنانچه مدیر اجرا بدلیلی در خواست تغییر برخی از اقلام بودجه را به صورت جابجایی آنها در مجموعه بودجه مصوب داشته باشد،و یا  درخواست افزایش یک یا چند قلم از اقلام بودجه را داشته باشد باید درخواست خود را با ذکر دلایل برای بررسی به معاونت بررسی های راهبردی  ارسال نماید. در این صورت معاونت با هماهنگی شورای پژوهش و با توجه به مفاد مندرج در قرارداد و میزان تعیین شده در جهت افزایش و یا کاهش مبلغ قرارداد اقدام خواهد نمود .

 

 

مراحل بررسی طرح های پیشنهادی

 1. طرح های رسیده ثبت و دسته بندی شده و در صورت تکراری نبودن موضوع نسبت به تشکیل پرونده اقدام خواهد شد .

2.       طرحنامه ها پس از دریافت ،حداکثر ظرف 30 روزدر معاونت بررسیهای راهبردی  بررسی و در صورت نیاز طی جلسه های متعدد از دلایل و نظرات مدیر اجرایی اطلاع حاصل می شود.و در صورت تایید در فایل موارد شورای پژوهش قرار خواهد گرفت.

 1. طرح حداکثر ظرف 30 روز درشوراپژوهشی بررسی و  در صورت  تصویب، ادامه روند از نظر صدور ابلاغیه،  هماهنگی با شورای عالی عتف ، دریافت کد رهگیری انعقاد قراردادو انجام  پیگیری  های مورد نیاز بر عهده معاونت بررسی های راهبردی خواهد بود.عدم تصویب طرح ها نیز طی مکاتبه ای به اطلاع مجریان خواهد رسید .
 2. کلیه امور اداری، مالی و اجرایی طرح های تحقیقاتی تحت نظارت معاونت بررسیهای راهبردی انجام می پذیرد.
 3. جهت بررسی طرح های تحقیقاتی پیشنهاد شده که نیازمند نظرخواهی کارشناسی و تخصصی  علاوه بر نظرات شورای پژوهش باشند، معاونت بررسی های راهبردی موضوع را به گروههای تخصصی یا افراد صاحبنظر ارجاع و از نظرات ایشان جهت تصمیم گیری های خود استفاده  می نماید.(داوری)

 

 

مراحل اجرایی یک طرح تحقیقاتی

 1. مسئول اجرایی طرح پس از دریافت ابلاغیه، کد رهگیری از سامانه سمات و انعقاد قرارداد موظف به شروع عملیات اجرایی طرح به نحوی که در پیش نویس آن آمده و مورد تاییدشورای پژوهشی قرار گرفته است می باشد.نسخه ای از ابلاغیه یا قرارداد مربوطه در اختیار مجری و نسخه دیگر در اختیار معاونت بررسی های راهبردی جهت پیگیرهای لازم قرار می گیرد.
 2. در صورتیکه مدیر اجرای طرح به هر دلیلی ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ ابلاغیه یا عقد قرارداد طرح بدون عذر موجهی نسبت به شروع آن اقدام ننماید، طرح مزبور معلق تلقی گردیده، و  چنانچه در پیش نویس طرح زمان خاصی برای شروع آن مشخص گردیده یا اجرای طرح منوط به احراز شرایط ویژه ای شده است مدیر اجرایی موظف است مطابق آن شرایط یا در زمان مشخص شده عمل نماید.
 3. مسئول اجرایی طرح موظف است مطابق قرارداد یا هر 3 ماه یک بار و بر اساس جدول زمانبندی طرح که در ابتدا به تاییدشورای پژوهشی رسیده است، گزارش پیشرفت علمی و اجرایی طرح را ارسال نماید.
 4. اگر طرح بنابه هر دلیلی از نظر اجرایی برای مدتی به حالت غیرفعال در آمد مدیر اجرایی می تواند در گزارشهای خود به مشکل ها و نیازهای خود اشاره نماید. بنابراین داشتن ارتباط کتبی در قالب گزارشهای دوره ای از سوی مدیر اجرایی با حوزه معاونت بررسی های راهبردی  الزامی است.
 5. معاونت بررسی های راهبردی با همکاری شورای پژوهش  جهت حسن اجرا و نظارت بر طرح های تحقیقاتی روند اجرایی آن را به هر طریقی که صلاح بداند توسط ناظران خود پایش می نماید.
 6. معاون بررسیهای راهبردی در مواردیکه صلاح بداند از اعضای حقیقی یا حقوقی جهت ارزشیابی گزارشهای پیشرفت کار مجریان نظرخواهی نماید.
 7. معاون بررسیهای راهبردی پس از دریافت گزارشهای ارزشیابی شده و بررسی آن نسبت به اختصاص باقیمانده اعتبارهای طرح اقدام می نماید.
 8. اعتبارات مصوب طرح با توجه به برنامه زمانی طرح و بعد از ارائه گزارشهای پیشرفت کاری که به تایید معاونت بررسی های راهبردی و شورای پژوهشی خواهد رسید در اختیار مسئول اجرای طرح قرار می گیرد.
 9. هزینه های کارمندی (کارکنانی) طرح مطابق با ساعات حق التحقیق اعضای هیئت علمی و آیین نامه ها ودستور العملهای مربوطه که در دولت مورد اجرا می باشد تنظیم، محاسبه و پرداخت می گردد.

10. مدیر اجرایی موظف است در پایان اجرای طرح کلیه نتایج بدست آمده را در قالب سه نسخه گزارش نهایی صحافی شده همراه با سی دی و ارائه مقاله مرتب نموده و همراه اسناد لازم جهت تسویه حساب پایانی طرح در اختیار معاونت بررسی های راهبردی قرار دهد

11.   گزارش نهایی طرح در قالب زیر توسط معاونت بررسی های راهبردی و شورای پژوهش قابل بررسی خواهد بود:

 • معرفی طرح (بیان مسئله _ اهداف _ فرضیات و سوالات تحقیق _ تعریف واژه ها _ پیش فرضها _ محدودیتهای تحقیق و ملاحظات اخلاقی)
 • دانسته های قبلی راجع به مسئله (چهارچوب تحقیق و مروری بر متون)
 • مواد و روشها (نوع تحقیق _ جامعه مورد تحقیق _ نمونه پژوهش _ معیارهای ورود به مطالعه و معیارهای خروج از مطالعه _ حجم نمونه و روش احتساب آن _ محیط تحقیق _ روش نمونه گیری _ روش گردآوری داده ها_ روش پایایی و روایی ابزار گردآوری داده ها _ تجزیه و تحلیل داده ها ورو ش های آماری)
 • یافته های طرح (جداول _ نمودار ها _ آزمونهای آماری)
 • نتایج طرح (بحث و بررسی یافته ها _ خلاصه یافته ها_ تجزیه و تحلیل یافته ها_ نتیجه گیری نهایی)
 • پیشنهاد ها(پیشنهاد بر اساس یافته ها _ پیشنهاد برای طرح ها و تحقیقات بعدی _ پیشنهاد برای سازمانها و ادارات ذینفع)
 • فهرست ها (منابع فارسی _ منابع لاتین)
 • پیوستها (پرسشنامه ها_ جداول و نمودارها _ عکسها _ برگه های مصاحبه، مشاهده و ...)
 • چکیده طرح به فارسی و انگلیسی (الزامی است).

 

امور حقوقی و قانونی طرح تحقیقاتی

 1. کلیه منافع مادی طرح مطابق قرارداد اجرای آن طرح مشخص می گردد.
 2. مجریان طرح موظفند در هر موردی که نتایج یا گزارشهای طرح خود را به صورت مقاله یا گزارش و ... ارائه می نمایند، حقوق معنوی معاونت را رعایت نمایند.
 3. در کلیه مواردی که حاصل نتایج طرح تحقیقاتی به صورت مقاله، خبر، گزارش و ... از سوی معاونت انتشار می یابد، اسامی مجریان بهمراه نام معاونت قید می گردد.در صورتیکه مجریات ترتیب خاصی برای ذکر نام خود (به جز آنچه در فرم پیشنهاد طرح ذکر شده است) تعیین نمایند، ضروری است که موضوع به صورت کتبی و یا امضای تمامی مجریان به حوزه پژوهشی معاونت اعلام گردد.
 4. کلیه منافع علمی معنوی حاصل از اجرای طرح تحقیقاتی متعلق به معاونت امور زنا ن و خانواده ومعاونت بنا به صلاحدید خود بخش های مشخصی از این منافع را به مجریان طرح واگذار می نماید.
 5. مواردی که در این آیین نامه مدنظر قرار نگرفته یا بر حسب موقعیت از موارد استثنایی محسوب می گردد تحت نظر مستقیم معاون بررسی های راهبردی  و شورای پژوهشی تصمیم گیری خواهد شد.

نحوه پرداخت اعتبارات

پس از تنظیم و تبادل قرارداد اعتبارات مصوب طرح بدین شرح و مطابق برنامه زمانبندی پرداخت می گردد :

·         مرحله اول : پرداخت 20 % از کل مبلغ بلافاصله پس از تبادل قرارداد .

·         مرحله دوم: پرداخت 25 % از کل مبلغ پس از دریافت گزارش مرحله اول اجرای طرح و تایید ناظر و شورای پژوهش

·         مرحله سوم : پرداخت 25 % از کل پس از در یافت گزارش مرحله دوم اجرای طرح و تایید ناظر و شورای پژوهش

·         مرحله چهارم : پرداخت 20 % از کل مبلغ پس ازدر یافت گزارش نهایی اجرای طرح و تایید ناظر و شورای پژوهش

·         مرحله پنجم :پرداخت حسن انجام کار (10 درصد از کل مبلغ قرارداد)

 

 


ﺳﻪشنبه 28 بهمن 1393 - 16:59

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha