نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

فرم طرح پیشنهادی
فرم طرح پیشنهادی پژوهش   توجه: لطفاً مطالب مختصر و مفید بیان شود. بررسی طرح های پیشنهادی منوط به ارائه مطالب دقیق در بندهای فرم می باشد.

 

مشخصات کلی پروژه عنوان پروژه (فارسی):   عنوان پروژه (انگلیسی):   واژگان کلیدی:   مدت زمان اجرای پروژه: گروه تخصصی:  
فقهی و حقوقی £ علوم اجتماعی£ روانشناسی £ اقتصادی £ هنر £ و...
مشخصات مالی پروژه کل اعتبار پروژه (میلیون ریال): به عدد ................................ به حروف : ................................................................................... میلیون ریال
1- پیشینه طرح در سطح ملی و بین المللی            
2- طرح مسئله : (در این بخش زمینه های پژوهشی و پایه های نظری مسئله با ذکر منبع به طور شفاف ارائه گردد.)                  
3-هدف (اهداف) دقیق و ضرورت اجرای پروژه (دلایل ضرورت انجام پروژه، همچنین اثرات و نتایجی که تکمیل پروژه به دنبال خواهد داشت را به تفصیل ذکر نمایید)          
4- سؤال ها یا فرضیه های پژوهش:                  
5- تعریف متغیرهای مطرح شده درسؤال ها یا فرضیه های تحقیق 1-5- مستقل   2-5- وابسته  
6- متدولوژی انجام پژوهش و دلایل انتخاب آن 1-6-  نوع تحقیق براساس اهداف تحقیق: 1- بنیادی 2- کاربردی 2-6-  چگونگی انجام پژوهش (در صورت نیاز چگونگی انجام مطالعه مقدماتی) متغیرهای پژوهش و چگونگی کنترل متغیرهای ناخواسته                  
7- جامعه آماری، حجم نمونه و نمونه گیری (چگونگی انتخاب حجم نمونه)                
8- ابزارهای مناسب برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز 1-8-  انتخاب ابزار (با ذکر دلیل) 2-8-  تهیه ابزار (با ذکر چگونگی تهیه)                    
9- شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها:                        

10- شرح خدمات (مراحل دقیق انجام کار) در این قسمت لازم است مراحل انجام کار بطور دقیق، شفاف و کامل همراه با برنامه زمان بندی ارائه گردد. همچنین مراحل پروژه باید به گونه ای تعریف شوند که هر مرحله پیش نیاز مرحله بعد باشد. به عنواه مثال مرحله 1 پیش نیاز مرحله 2 و مرحله 2 پیش نیاز 3 باشد. همچنین لازم است دقت شود جمع و کل هزینه های مراحل مختلف برابر با اعتبار کل پروژه و مجموع مدت زمان آن ها برابر با مدت زمان کل پروژه همراه با تأییدیه ناظر باشد مجری محترم پروژه موظف است در پایان هر یک از مراحلی که در جدول ذیل تعریف کرده است، گزارش مربوطه را به معاونت آموزش و پژوهش ارسال نماید. لذا مستدعی است در تعریف مراحل مذکور حداکثر دقت را لحاظ فرمائید.

 

ردیف شرح مراحل
مرحله اول عنوان اصلی مرحله اول:   فعالیت های مرحله اول: کل زمان مرحله اول: کل هزینه مرحله اول:
1-1
2-1
3-1
مرحله دوم عنوان اصلی مرحله دوم:   فعالیت های مرحله دوم: کل زمان مرحله دوم: کل هزینه مرحله دوم:
1-2
2-2
3-2
  مرحله سوم عنوان اصلی مرحله سوم:   فعالیت های مرحله سوم: کل زمان مرحله سوم: کل هزینه مرحله سوم:
1-1
2-1
3-1
مرحله چهارم عنوان اصلی مرحله چهارم:   فعالیت های مرحله چهارم: کل زمان مرحله چهارم: کل هزینه مرحله چهارم:
 
 
 

11- مشخصات مجری و گروه همکار

نام و نام خانوادگی درجه علمی رشته تحصیلی مسئولیت در پروژه میزان همکاری (ساعت در ماه) محل اشتغال/آدرس/تلفن/نمابر/E-mail امضا
               
               
               
               
               
               

    12- سابقه علمی مجری در زمینه موضوع پروژه (مقاله، کتاب، ثبت اختراع، پروژه های اجرا شده) بطور کامل فهرست شود: 1-12-  آثار علمی: کتاب (3 مورد از جدیدترین آثار)

  ردیف   عنوان کتاب تألیف یا ترجمه نام همکاران در صورت داشتن به ترتیب سال انتشار ناشر
1          
2          
3          

      2- 12- آثار علمی: مقاله (5 مورد از جدیدترین آثار)

ردیف عنوان مقاله تألیف ترجمه نام همکاران درصورت داشتن به ترتیب نام مجله سال انتشار مجله شماره مجله
1              
2              
3              
4              
5              

  3-12-  آثار علمی: پژوهش (3 مورد از جدیدترین آثار)

ردیف عنوان پژوهش نام همکاران اصلی به ترتیب سازمان سفارش دهنده سال انتشار گزارش محل انتشار اعتبار پژوهش به ریال
1            
2            
3            

  4-12-  آثار علمی: ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی (5 مورد از جدیدترین کنفرانس ها)

ردیف عنوان مقاله نام همکاران اصلی به ترتیب نام کنفرانس داخلی یا خارجی محل کنفرانس تاریخ کنفرانس در صورت چاپ، تاریخ چاپ مقالات کنفرانس
1              
2              
3              
4              
5              

 
13- سابقه علمی همکاران پروژه در زمینه موضوع پروژه (مقاله، کتاب، ثبت اختراع، پروژه های اجرا شده):

ردیف نام و نام خانوادگی مقاله، کتاب، ثبت اختراع، پروژه های اجرا شده نوع مسئولیت در طرح امضاء همکاران طرح
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

  14- هزینه های پرسنلی پروژه:

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در طرح آخرین مدرک رشته تحصیلی ساعات کار اشتغال در طرح حق الزحمه ساعتی (ریال) جمع (میلیون ریال) تأییدیه شورای پژوهش تأیید ناظر
1             £ £
2             £ £
3                
4                
5                
6                
          جمع کل   £ £

  15- هزینه های امکانات (تایپ، تکثیر، چاپ، مسافرت و...):

ردیف عنوان هزینه واحد تعداد واحد جمع هزینه
        1             
        2             
        3             
        4             
        5             
        6             
        7             
        8             
        9             
      10          
کل هزینه  

  16- برآورد جمع کل هزینه ها:

ردیف نوع هزینه میزان هزینه
میلیون ریال
          1  کل هزینه های پرسنلی  
          2  هزینه های امکانات  
          3  سایر هزینه ها  
  جمع کل  

 
 

مشخصات مجری طرح نام و نام خانوادگی : آخرین مدرک تحصیلی: شماره تلفن و فاکس: شماره تلفن و همراه: نشانی پستی: نشانی پست الکترونیکی (e-mail):   رشته تحصیلی: مرتبه علمی دانشگاهی: مدت زمان مورد نیاز جهت انجام پروژه پژوهشی ................. ماه
  نام و نام خانوادگی:   عضو هیئت علمی: امضاء: تاریخ:
لطفاً به همراه این طرح نامه مدارک ذیل را ارسال نمائید. 1)      رزومه مجری و همکاران 2)      لوح فشرده حاوی فایل الکترنیکی شامل ، رزومه مجری و همکاران و فرم طرح پیشنهادی پژوهش   * در صورت نیاز به فضای بیشتر از برگه سفید استفاده و آن را پیوست نمائید.

  معاونت آموزش و پژوهش  


ﺳﻪشنبه 28 بهمن 1393 - 17:19

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha