نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

انتشار طرح پژوهشی بررسی ویژگی اجتماعی، اقتصادی جمعیت از لحاظ جنسیت

ایجاد شده در تاریخ: دوشنبه 11 اسفند 1393 - 11:43


از آنجا که آمارها و نماگرهای مربوط به وضعیت مردان و زنان برای ارزیابی اثرات سیاست ها و برنامه های مورد استفاده در جهت کاهش شکاف بین مردان و زنان ضروری بوده است و به عنوان یک ابزار مهم برای تحلیل های جنسیتی به شمار می رود ، پژوهشکده ی آمار با توجه به رسالت خود در زمینه اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز نظام آماری کشور طرح مذکور را منتشر کرده است. این طرح مطالعاتی آمارهای جنسیت در ایران را در زمینه های جمعیت ، وضع زناشویی ، تحصیلات ، نیروی کار ، سرپرست خانوار و... با محوریت نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1355 تا 1390 مورد بررسی مقایسه ای قرار داده است. عمده نتایج حاصل شده از این مطالعه به شرح زیر است.
جمعیت کشور طی 55 سال اخیر همواره در حال افزایش بوده به گونه ای که از سال 1335 تا سال 1390 جمعیت کشور 96/3 برابر شده است. در سال 1390 بیش از نیمی از جمعیت کشور (44/50 درصد) را مردان و کمتر از نیمی از جمعیت (56/49 درصد) را زنان تشکیل داده اند. درسال 1335 بیش از 40 درصد جمعیت زنان و همچنین جمعیت مردان را افراد 14 – 0 سال تشکیل می دادند اما این رقم در سال 1390 به حدود 23 درصد رسیده است. در فاصله ی همین سال ها نسبت جمعیت 64 – 15 ساله از حدود 40 درصد به 70 درصد و جمعیت سالمند (65 ساله و بیشتر) از حدود 4 درصد به بیش از 8/5 درصد هم در بین زنان و هم دربین مردان رسیده است.
میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان از 1/24 سال در سال 1355 به 7/26 سال در سال 1390 و برا زنان از 7/19 سال به 4/23 سال طی این دوره رسیده است . در همین دوره در میان جمعیت زنان، درصد جمعیت بی همسر بر اثر طلاق از 63% درصد در سال 1355 به 4/1 درصد در سال 1390 افزایش یافته است . این نرخ در میان جمعیت مردان از 31/0 درصد در سال 1355 به 67/0 در سال 1390 رسیده است. در بین جمعیت زنان در سال 1390، 38/7 درصد از زنان بی همسر بر اثر فوت همسر بوده اند در حالی که این نرخ در مردان حدود 1/1 درصد بوده است.
مقایسه ی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال های 1385 و 1390 نشان می دهد که این نرخ طی سال های مورد بررسی 1 درصد کاهش یافته و در همین سال ها نرخ مشارکت اقتصادی مردان 1/1 درصد افزایش یافته است. وضعیت اشتغال در بخش های عمده ی اقتصادی نشان می دهد سهم زنان در بخش کشاورزی و خدمات بیشتر از مردان ولی در بخش صنعت سهم مردان بیشتر بوده است . وضعیت اشتغال زنان در سال 1390 نشان می دهد بیشترین سهم اشتغال زنان با 7/60 درصد متعلق به خدمات و سپس با 75/19 و 12/16 درصد به ترتیب متعلق به کشاورزی و صنعت است . وضعیت اشتغال مردان در سال 1390 نشان می دهد بیشترین سهم اشتغال مردان با 67/43 درصد مربوط به بخش خدمات و سپس با 22/31 درصد به بخش صنعت تعلق دارد.
در سال 1390 از کل جمعیت باسواد، 3/53 درصد را مردان و 7/46 درصد را زنان تشکیل می دهند. در این سال 9/27 درصد از زنان دانش آموخته ی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در رشته ی علوم اجتماعی ، بازرگانی و حقوق تحصیل نموده اند در حالی که مردان در رشته ی مهندسی، تولید و ساخت با 67/33 درصد بیشرین فراوانی را در گروه های عمده ی رشته تحصیلی داشته اند. در سال 1390 از کل دانشجویان آموزش عالی 01/50 درصد زن و 99/49 درصد مرد بوده اند. همچنین از کل دانشجویان آموزش عالی در مقطع دکتری، بیشترین درصد مربوط به دانشجویان مرد با 68 درصد و در مقطع لیسانس بیشترین درصد مربوط به زنان با 54 درصد بوده است.
در سال 1390 نسبت خانوارهای زن سرپرست با 6/2 درصد افزایش نسبت به سال 1385 به 1/12 درصد رسید . در سال 1390 بیشترین سهم خانوارهای زن سرپرست به خانوارهای تک سرپرست (7/40 درصد) و بیشترین سهم خانوارهای مرد سرپرست به خانوارهای 4 نفره (7/28 درصد) مربوط می شود. نسبت خانوارهای تک سرپرست زن در سال 1390 در مقایسه با سال 1385 ، 7/4 درصد افزایش داشته است.

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha