نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

انتشار مجموعه گزارش های سیاستی حوزه زنان در حیطه بازار کار.مجموعه چهار جلدی گزارش های سیاستی زنان در حوزه بازار کار منتشر شد.

ایجاد شده در تاریخ: دوشنبه 19 تیر 1396 - 14:06


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، مجموعه چهار جلدی گزارش های سیاستی حوزه زنان با هدف آسیب شناسی وضعیت موجود زنان در بازار کار و ارائه راهکارهای سیاستی جهت بهبود وضعیت اشتغال زنان در بازار کار به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منتشر گردید.این مجموعه چهار جلدی با عناوینذیل می باشد:

ـ اشتغال زنان مزد و حقوق بگیر دربخش خصوصی؛ با هدف مطالعه وضعیت زنان شاغل مزد و حقوق بگیر در بخش خصوصی.

ـ زنان در بازار کار غیر رسمی؛ با هدف مطالعه وضعیت زنان شاغل در بازار کار غیر رسمی ایران و پیشنهاد سیاست های اجرایی برای بهبود شرایط آنان.

ـ زنان کارگر و شغل های شکننده؛ با هدف مروری بر وضعیت بازار کار زنان کارگر شناخت مسائل آنان و پیشنهاد سیاست هایی برای بهبود شرایط کار و زندگی آنان.

ـ نقش مراکز کاریابی غیر دولتی در اشتغال زنان با هدف شناخت ظرفیت مراکز غیر دولتی در فراهم آوردن زمینه دسترسی زنان به فرصت های شغلی.   

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha