نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

دفتر امور بین المللگزارش طرح استراتژیک 2017-2014 نهاد زنان سازمان ملل

گزارش طرح استراتژیک 2017-2014 نهاد زنان سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جولای 2010 نهاد زنان سازمان ملل متحد را تأسیس نمود. این نهاد با کارویژه ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، اقدامات خود را بر مبنای وظایف مهم چهار نهاد سابق این سازمان متمرکز کرده است. این نهاد بین المللی با 45 عضو ( در حال حاضر)، از سوی هیأت اجرایی آن با 41 عضو م


مشاهده >