نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

معاونت بررسی های راهبردی

سوسن باستانیمتولد 1338 تهران

استاد گروه علوم اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

sbastani@alzahra.ac.ir

سوابق تحصیلی

دکتری: جامعه شناسی ( دانشگاه تورنتو کانادا )

کارشناسی ارشد: جامعه شناسی ( دانشگاه تهران)

کارشناسی: علوم اجتماعی (پژوهشگری) ( دانشگاه تهران)

سوابق شغلی

 • عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء (1372 تا کنون)
 • مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده (1394-)
 • معاونت بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری (1393-)
 • رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء (1388-1383)
 • مدیر گروه مطالعات خانواده و زنان (1384-1383)     
 • محقق مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا (گروه علوم انسانی)  (1368-1366)
 • خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (1362-1359)

فعالیتهای علمی

الف: مقالات

 • باستانی، سوسن، مرضیه موسوی و فاطمه حسین پور، 1394، "جنسیت و توسعه در کشورهای اسلامی نفتی و بدون نفت" فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی.
 • بذرافشان،آمنه؛ رضوان حجازی، علی رحمانی، و سوسن باستانی، 1394، " فراتحلیل )متا آنالیز) استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی،" حسابداری مدیریت، 25: 101-117.
 • باستانی سوسن و سلمه نیکزاد، 1393، "شبکه های اجتماعی فردی و دلبستگی به محله در شهر تهران:با تاکید بر وسایل ارتباطی نوین" فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: دوره 3 شماره 2: 193-219.
 • رضوانی،محمدرضا، حسنعلی فرحی سبکبار، سوسن باستانی و مهدی حسام، 1393، " بررسی روابط بین مراکز اقامتی گردشگری روستایی با رویکرد تحلیل شبکه"، سال سوم، شماره 11:170-199.
 • سفیری، خدیجه، سوسن باستانی و فاطمه منصوریان،1393، "مطالعه رابطه هویت جنسیتی و میزان اعتماد در بین جوانان شهر تهران" دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال یازدهم: 163-187.
 • باستانی، سوسن و سعید ارکان زاده یزدی، 1393، "روزنامه نگاری‌تعاملی: ارزیابی ‌وبسایتهای‌ خبری‌ایران" مجله جهانی رسانه، دوره 9 شماره 2: 1-21.
 • محمدفام، ایرج، سوسن باستانی، محبوبه اسحاقی، رستم گلمحمدی، علی ساعی، 1393، "ارزیابی تعاملات کاری اعضای تیم واکنش اضطراری با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی"، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار: دوره 4 شماره 3: 37-48.
 • باستانی، سوسن، فاطمه رهنما و مریم قاضی نژاد، 1393، "طرد اجتماعی: مطالعه موردی طرد عینی و ذهنی سالمندان شهر تهران،" مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، دوره 2 شماره 4.
 • حسام، مهدی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سوسن باستانی، 1393، " سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل"، پژوهش های جغرافیای انسانی.
 • باستانی، سوسن و مژگان بهشتی زواره، 1393، "نقش شبکه های اجتماعی در حاکمیت شرکتی،" پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 3 شماره 3: 13-37.
 • باستانی، سوسن، محسن گودرزی و نصیبه عرب، 1392، " الگوهای تفسیر قواعد فرهنگی: ارزیابی هنجارهای رسمی و غیررسمی پوشش جوانان" مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 22: 67-94.
 • باستانی، سوسن، و فاطمه لولائی، 1392، " کاربری رسانه ها و رفتار سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تاکید بر نقش اینترنت،" مجله مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، سال اول، شماره 3: 7-38.
 • باستانی، سوسن، محسن گودرزی و فاطمه ابراهیم زاده، 1392، "بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستور،" فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال نهم، شماره 33: 81-104.
 • زهره امیدی پور، سوسن باستانی و علی رجبلو، 1392، " تحلیل رویکرد متجددانه ی زنان در دوره ی مشروطیت،" فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام، شماره 20 (پیاپی 110): 1-29.
 • سفیری، خدیجه، سوسن باستانی و لیلا قرآنی ، 1392، "سنجش رابطه حمایت شبکه های اجتماعی غیررسمی و رضایت شغلی زنان در شهر اردبیل،" مجله زن در توسعه و سیاست.
 • باستانی، سوسن و زهرا حیدرزاده، 1392، " بررسی جایگاه زنان در اندیشه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان: دوگانه زن آسمانی- زن زمینی،" مجله مطالعات اجتماعی ایران، سال هفتم، شماره 3: 1-24.
 • باستانی، سوسن، زهره امیدی پور و علی رجبلو، 1392، "تحلیل خرده گفتمان های زنان در دوره مشروطیت،" مجله جامعه شناسی تاریخی، دوره 5، شماره 1: 73-108.
 • باستانی، سوسن، لیلا زمان، 1392، " تاثیر استفاده از اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانان: مقایسه کاربران و غیرکاربران در شهر اصفهان،" مجله جامعه شناسی ایران، دوره 14، شماره 1: 158-184.
 • قربانی، مهدی، حسین آذرنیوند، علی اکبر مهرابی، سوسن باستانی، محمد جعفری و هوشنگ نایبی، 1392، " تحلیل سیستم شبکه در مدیریت مشارکتی مرتع (مطالعه موردی: منطقه طالقان- مراتع روستای ناریان)،" مجله مرتع، سال هفتم، شماره 1: 74-86.
 • باستانی، سوسن، و ملاحت معتضد منجمی، 1392، " تنظیم خانواده به مثابه دغدغه ای زنانه: بررسی روشهای پیشگیری از باروری با تاکید بر روشهای عقیم سازی" مجله انسان و فرهنگ.
 • باستانی، سوسن، و پریسا موسی نژاد، 1392، "هویت جنسیتی مردان و زنان در کلانشهر تهران،" مجله مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، دوره 11، شماره 2: 29-54.
 • جمیلی، فاطمه، سوسن باستانی و فاطمه نصراصفهانی، 1391، "اعتماد به جنس مخالف در بین جوانان شهر تهران،" مطالعات جامعه شناختی، 19 (1): 1-22.
 • باستانی، سوسن، و مژگان بهشتی زواره، 1391، "شبکه اجتماعی و انگیزش به کار در سازمان،" مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی.
 • باستانی، سوسن، و فاطمه زکریائی، 1391، "تفاوتهای جنسیتی در سالمندی: شبکه ها و حمایت های اجتماعی،" مجله  مسائل اجتماعی ایران، دوره 3، شماره 1: 33-57.
 •  قربانی، مهدی، حسین آذرنیوند، علی اکبر مهرابی، سوسن باستانی، محمد جعفری و هوشنگ نایبی، 1391، "تحلیل شبکه اجتماعی: رویکردی نوین در سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی،" دوره 65، شماره 4: 553-568.
 • باستانی، سوسن، و مهین رئیسی، 1390، "روش تحلیل شبکه: استفاده از رویکرد شبکه های کل در مطالعه اجتماعات متن باز،" مجله مطالعات اجتماعی ایران، ویژه روش، دوره پنجم، شماره 2: 31-57.
 • باستانی، سوسن، محمود گلزاری، و شهره روشنی، 1390، "پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی های مواجهه با آن" مجله خانواده پژوهی، شماره 26: 241-256.
 • باستانی، سوسن، محمود گلزاری، و شهره روشنی، 1389، "طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی،" مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران،" سال اول، شماره سوم: 1-20.
 • باستانی، سوسن، و زهرا آخوندان، 1388، "همسریابی اینترنتی،" فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، شماره 17: 29-52.
 • باستانی، سوسن، منصوره اعظم آزاده و فاطمه سلطانی، 1388، "شبکه های اجتماعی و رفتار رای دهی جوانان در شهر مشهد" مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره 3: 1-26.
 • باستانی، سوسن، سارا شریعتی و بهناز خسروی، 1388، "رفتارهای نوین دینی: مطالعه موردی جمع‌های با رویکرد روان شناسی و عرفان" مجله نامه علوم اجتماعی، دوره 17، شماره 36: 87-124.
 • باستانی، سوسن، 1387، "بررسی سرمایه اجتماعی شبکه در 10محله تهران: بررسی جایگاه روابط محلی در شبکه های اجتماعی" مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره دوم، شماره 2: 74-55.
 • باستانی، سوسن، افسانه کمالی و مریم صالحی هیکوئی، 1387، "سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی" مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم.
 • باستانی، سوسن، و مریم فرمهینی، 1387، "تحلیل روشهای بازنمایی ارزشها در وبلاگ های فارسی،" مجله جهانی رسانه (دانشگاه تهران)، شماره 6.
 • شریعتی، سارا، سوسن باستانی و بهناز خسروی، 1387،"جوامعی در نوستالژی اجتماع (نگاهی به پدیده معنویت های جدید در ایران)" فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
 • باستانی، سوسن، و مژگان دستوری، 1386، "بررسی تاثیر جنسیت در گفتمان، مطالعه موردی دو ترجمه معاصر از قرآن،" مجله پژوهش زنان: دوره 5، شماره 3: 5-30.
 • باستانی، سوسن، و منیره ساعی مهر، 1386، "سرمایه اجتماعی و مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ: مورد شهر تبریز،" مجله انجمن جامعه شناسی ایران.
 • باستانی، سوسن، و مریم صالحی، 1386، " سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگیهای ساختی، تعاملی وکارکردی شبکه اجتماعی زنان ومردان در تهران" مجله نامه علوم اجتماعی: شماره 30: 63-96.
 • باستانی، سوسن، و شهناز میزبان، 1386، "شکاف جنسیتی در استفاده از کامپیوتر و اینترنت: مطالعه ای در بین دانشجویان دانشگاههای شهر تهران،" مجله مطالعات زنان: سال 5، شماره 1: 25-64.
 • باستانی، سوسن، 1383 ، "جنسیت، برابری و توسعه: جایگاه ایران در بین کشورهای جهان،" مطالعات زنان: شماره  4: 179-188.
 • فاضل زرندی، محمد حسین و سوسن باستانی، 1384، "اقتصاد فناوری های اطلاعات،" فصلنامه اقتصاد و جامعه.

Malek Mohamadi Golsefid, Samira, Mohammad Hossien Fazel Zarandi and Susan Bastani, 2015, “Fuzzy duocentric community model in social networks,” Social Networks, Vol. 43: 177-189.

Malek Mohamadi Golsefid, Samira, Mohammad Hossien Fazel Zarandi and Susan Bastani, 2015, “Fuzzy Community Detection Model in Social Networks,” International Journal of Intelligent Systems (Published online).

Mohammadfam, Iraj,  Susan Bastani, Rostam Golmohamadi, Ali Saee, and Mahbobeh Esaghi, 2015, “Applying social network analysis to evaluate preparedness through coordination and trust in emergency management,” Environmental Hazards, 14 (4): 329-340.

Bastani, Susan, Ahmad Khalili Jafarabad, Mohammad Hossein Fazel-Zarandi, 2013, “Fuzzy Models for Link Prediction in Social Networks,” International Journal of Intelligent Systems.

Ghorbani, Mehdi, Ali Akbar Mehrabi, Hossein, Azarnivand, Susan Bastani, Mohammad Jafari, and Seeland, Klaus, 2014, “Local traditions of dairy production - an example of pastoralists’ management roles in Taleghan, Northern Iran,” The Rangeland Journal.

Mohammadfam, Iraj,  Susan Bastani, Mahbobeh Esaghi, Rostam Golmohamadi, and Ali Saee, 2014, “Evaluation of Coordination of Emergency Response Team through the Social Network Analysis. Case Study: Oil and Gas Refinery,” Safety and Health at Work.

Fazel-Zarandi, Mohammad Hossein, Neda Mohammadhassan, and Susan Bastani, 2012, “A Fuzzy Rule-Based Expert System for Evaluating Intellectual Capital,” Advances in Fuzzy Systems, Volume 2012 (2012),

Malihe Maghazei; Ali Muhammad Valavi; Sadegh Aeinevand; Susan Bastani , 2010, “The Image of Woman in Creation Account of the Holy Scriptures: A Comparative Study between the Qur’an and the Bible,” Intl. J. Humanities of the Islamic Republic of Iran.

Bastani, Susan and Maryam Fazel-Zarandi, 2008, “The Effect of Internet Usage on Interpersonal Relationship,” Observatorio (OBS*) Journal, 6, 293-306.

Bastani, Susan, (2007), “Family Comes First: An Analysis of Tehrani Men and Women’s Social Networks,” Social Networks , 29: 357-374.

Bastani, Susan, 2000, "Muslim Women On-Line," The Arab World Geographer, Vol. 3, no. 1.

Fazel Zarandi, M. H., I. B. Turksen, S. M. Moattar Hosseini, S. Bastani, and A. Mohebi, (2008) “A Fuzzy Intelligent Information Agent Architecture for Supply Chains,” Scientia Iranica (International Journal of Science and Technology).

ب. کتاب ها

 • باستانی، سوسن و همکاران، 1394، زنان و سرمایه اجتماعی، دفتر امور بانوان شهرداری تهران.
 • باستانی، سوسن، 1389، "تقسیم کار خانگی و چالش‌های پیش‌روی زنان،" در کتاب چالش های فرهنگی و اجتماعی زنان، خدیجه سفیری، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • باستانی سوسن و محمد حسین فاضل زرندی، 1388، جهانی شدن (ترجمه و تالیف)، قم: انتشارات ابتکار دانش. (نامزد کسب عنوان کتاب آموزشی برگزیده جشنواره رشد)
 • باستانی سوسن، 1387، جنسیت، فرهنگ، ارزش ها و نگرش ها، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • توربن، ای.، ای. مک لین و جی. وثرب، 1386، فناوری اطلاعات برای مدیریت: تحول کسب و کار در اقتصاد دیجیتالی، محمد حسین فاضل زرندی  و سوسن باستانی (مترجمین)، تهران: انتشارات دانشگاه امیر کبیر (2 جلد).        چاپ دوم 1389 و چاپ سوم 1392

فعالیتهای پژوهشی

 • "بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر تهران" 1390، محمد عبداللهی، سوسن باستانی و افسانه کمالی، طرح با حمایت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران انجام شده است.
 • پیمایش ملی "ایران و اینترنت: آثار بکارگیری اینترنت بر جنبه های مختلف زندگی 1390"، مجری طرح، طرح با حمایت بانک توسعه اسلامی انجام شده است.
 • پیمایش ملی "ایران و اینترنت: آثار بکارگیری اینترنت بر جنبه های مختلف زندگی 1388"، مجری طرح، طرح با حمایت بانک توسعه اسلامی انجام شده است.
 • پیمایش ملی "ایران و اینترنت: آثار بکارگیری اینترنت بر جنبه های مختلف زندگی 1386"، مجری طرح، طرح با حمایت بانک توسعه اسلامی انجام شده است.
 • پیمایش ملی "ایران و اینترنت: آثار بکارگیری اینترنت بر جنبه های مختلف زندگی 1384"، مجری طرح،  طرح با حمایت تکفا انجام شده است.
 • "پیمایش ملی بررسی وضعیت، نگرش و مسائل جوانان، با تاکید بر گروههای سنی و مناطق، 1388، مجریان طرح: منصوره اعظم آزاده، سوسن باستانی و افسانه کمالی، مرکز مطالعات کودکان، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا، طرح با حمایت سازمان ملی جوانان انجام شده است. 
 • "پیمایش ملی بررسی وضعیت، نگرش و مسائل جوانان، با تاکید بر دختران و زنان جوان،" 1386، مجریان طرح: منصوره اعظم آزاده، سوسن باستانی و افسانه کمالی، مرکز مطالعات کودکان، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا، طرح با حمایت سازمان ملی جوانان انجام شده است.
 • باستانی، سوسن 1383 ، "ICT  و اشتغال: کار از راه دور،" پژوهشکده تعلیم و تر بیت، وزارت آموزش و پرورش.
 • "پارس جنوبی: توسعه صنعتی و چالش های فرهنگی- اجتماعی"، 1384، عضویت در کمیته علمی، وزارت نفت- منطقه ویژه پارس جنوبی و انجمن جامعه شناسی ایران
 • بررسی جامعه شناختی روابط همسایگی در شهر تهران، 1371، همکار و مدیر داخلی طرح، موسسه مطالعات و تحفیفات دانشگاه تهران
 • بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر تهران، 1368، همکار طرح، جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهراء

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و نشست های علمی  داخلی

 • باستانی، سوسن و زهره امیدی پور، 1394، "تحلیل رویکردهای فکری زنان در دوره قاجار
  (شکل گیری خرده گفتمان اعتدالگرا و رادیکال)" دومین همایش ملی اعتدال، زنان، اعتدال و توسعه.
 • باستانی، سوسن، مرضیه موسوی و فاطمه حسین پور، 1393، "جایگاه زنان در توسعه: مقایسه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تاکید بر ایران،" سومین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت.
 • باستانی، سوسن و بنت الهدی سجادی، 1393، "جوانان و جرم در فضای سایبر: رفتارهای کجروانه سایبری جوانان ساکن شهر تهران،" اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی.
 • باستانی، سوسن، 1392، "سرمایه اجتماعی: ملاحظات نظری و مفهومی،" دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، 25 و 26 اردیبهشت.
 • باستانی، سوسن، و زهرا همت زاده، 1391، "خشونت علیه زنان در فضای خصوصی و عمومی شهرستان ارومیه و عوامل موثر بر آن،" دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران.
 • باستانی، سوسن، و فاطمه رهنما، 1391، "طرد اجتماعی سالمندان،" دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی، انجمن جامعه شناسی ایران.
 • باستانی، سوسن، فاطمه حیدرزاده، 1390، "بررسی و نقد جایگاه زنان در الاهیات اسلامی با مراجعه به آراء علامه طباطبایی در المیزان: دوگانه زن آسمانی- زن زمینی" همایش تفکر اجتماعی در خاورمیانه، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، خرداد ماه.
 • باستانی، سوسن، محمود گلزاری و شهره روشنی، 1389، "طلاق عاطفی،" نشست علمی طلاق: راه حل یا بحران، موسسه تحقیقات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، آذر ماه 1389.
 • باستانی، سوسن، زینب حسن پور و مهین رئیسی، 1389، " بررسی تبادل دانش در بین جامعه شناسان با رویکرد تحلیل شبکه،" همایش علوم اجتماعی در ایران دستاوردها و چالش ها، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، 29 و 30 اردیبهشت ماه.
 • باستانی، سوسن و فاطمه ذکریانی، 1389، " بررسی جامعه شناختی تفاوتهای جنسیتی در سالمندی: وضعیت سلامت، حمایت های اجتماعی و نگرش به دوره سالمندی،" نخستین همایش سلامت شهری، شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 4-5 اردیبهشت 1389.
 • باستانی، سوسن، 1387، "جایگاه روابط خویشاوندی در شبکه های همیاری،" همایش انسان شناسی خانواده در ایران و کشورهای همسایه، ایران، تهران.
 • صدیق سروستانی، رحمت الله، سوسن باستانی و مریم لاکی، 1388، "کاهش سرمایه اجتماعی و فرار:
   تحلیل شبکه های اجتماعی دختران فراری،" همایش ملی علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضائیه، مشهد، 12 و 13 اسفند ماه.
 • باستانی، سوسن و هدی سجادی، 1387، "جرائم  اینترنتی جوانان،" اولین همایش پیشگیری از وقوع جرم، تهران،
 • باستانی، سوسن و معتضد منجمی 1388، "جنسیت و بهداشت باروری،" اولین کنگره  ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، تهران، دانشگاه الزهرا.
 • صدیق سروستانی، رحمت الله، سوسن باستانی و مریم لاکی، 1388، "تحلیل شبکه های فردی دختران فراری: ساکن در مرکز نواب،" اولین کنگره  ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، تهران، دانشگاه الزهرا.

مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی

Susan Bastani, 2013, “Ageing in Iran: State, Family and Social Support,” 20th AASSREC Biennial General Conference, Cebu, Philippine, April 4 to 6.

Susan Bastani, Afsaneh Kamali, and Zeynab Hassanpour, 2012, "Iranian Youth and the Internet," WIP International Partners Annual Meeting, Sharja.

Susan Bastani, & Mahin Raissi, 2010, “Exploring the structure of FOSS communities: Do local communities differ from global one?” Presented at the International Sunbelt Social Network Conference, Riva del Garda, Italy, June 29- July 4.

Susan Bastani, Mahin Raissi & Mahmoud Sadeghi, 2010, “FOSS Communities as Socio-Technical Networks: A hybrid approach,” International Sunbelt Social Network Conference, Riva del Garda, Italy, June 29- July 4.

Susan Bastani, Sara Shariati, & Behnaz Khosravi, 2010, "Religion and Distinction: Social Networks, Lifestyle and New Religious Behaviors in Iran,” Presented at the 2010 International Conference Changing Gods: Between Religion and Everyday Life, Torino, Italy, 9-11 September.

Susan Bastani, 2008, “Iran and the Internet: Comparing Internet Uses and Users Over Two Years” WIP International Partners Annual Meeting, Hungary.

Susan Bastani, 2006, “Iran and the Internet,” WIP International Partners Annual Meeting, Beijing.

Susan Bastani, “Gender and the Division of Domestic Labour: Women as ‘Household Managers’” Presented at the Canadian Sociology and Anthropology Association (CSAA), Annual Conference, Halifax, June, 2003.

Susan Bastani, “Ties that Matter: Household Level Analysis of Tehran’s Middle Class Community,” Summer Academy at the Wissenschaftszentrum Berlin, Aug., 2002.

Susan Bastani, "Getting Support On-line: A Study of Muslim Women's On-line Relations," Presented at the American Sociological Association (ASA) 95th Annual Meeting, Washington, DC, Aug., 2000.

Susan Bastani, "Community in Post Revolutionary Iran: Community Ties and Support Systems" Presented at the British Sociological Association (BSA) Annual Conference, Making Time/ Marking Time, University of York, York, April 2000.

Susan Bastani, "Muslin Women On-line: The Interplay between On-Line and Off-line Communities," International Sunbelt Social Network Conference, Vancouver, April 2000.

Susan Bastani, "Middle Class Community in Tehran," Presented at the American Sociological Association (ASA) 94th Annual Meeting, Chicago, Aug. 1999.

فعالیتهای آموزشی

تدریس دروس مقطع کارشناسی: جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی جنسیت، نظریه های جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی  و روابط قومی و نژادی.

تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد: تحلیل شبکه های اجتماعی و روش تحقیق (علوم اجتماعی)  زن، خانواده و اشتغال و روش تحقیق پیشرفته (مطالعات زنان) در دانشگاههای الزهرا و تهران

تدریس در دوره دکتری: روش تحقیق پیشرفته

عضویت در انجمن ها و کمیته های علمی

 • عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران (1387- 1392)
 • عضویت در کرسی علمی علوم اجتماعی و ارتباطات، شورای عالی انقلاب فرهنگی (1388- )
 • عضویت در گروه علمی علوم اجتماعی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1389- )
 • عضویت در شورای فناوری دانشگاه الزهرا (1388- )
 • عضو شورای راهبردی بانوان شهرداری تهران (1387-1392 )
 • عضو هیات تحریریه مجله نامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (1387-1384)
 • عضو هیات تحریریه و سردبیر مجله جامعه شناسی آموزش و پرورش (1390- )
 • عضو هیات تحریریه مجله مطالعات اجتماعی ایران (1388- )
 • سردبیر مجله مطالعات اجتماعی ایران (1392- )
 • عضو هیات تحریریه مجله پژوهش زنان دانشگاه تهران (1388 - )
 • عضو هیات تحریریه مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (1390- )