نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

اطهره نژادیسوابق تحصیلی

دکتری: برنامه ریزی محیط زیست ( دانشگاه تهران)

کارشناسی ارشد: مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست ( دانشگاه تهران)

کارشناسی: مهندسیعلوم محیطزیست ( دانشگاه تهران)

سوابق اجرایی

 • کارشناس مرکز امور مشارکت زنان
 • کارشناس پژوهشی دانشگاه تهران
 • کارشناس و رئیس گروه برنامه ریزی معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری
 • مدرس دانشگاه
 • مسئول کمیته محیط زیست خانه فرهنگ و توسعه پایدار
 • مسئول کمیته آموزش انجمن ارزیابی محیط زیست
 • عضو هبات تحریریه خبرنامه فرهنگی – اجتماعی زنان
 • همکاری با هیات تحریریه نشریه مرکز توانمندسازی سازمان های جامعه مدنی
 • همکاری با هیات تحریریه نشریه سبای شبکه سازمان های غیردولتی زنان ایران

فعالیت های علمی

الف: مقالات

       Nejadi,A., Jafari,H.,Makhdoum,F.M. and Mahmoudi,M.2012. Modelling Plausible Impacts of Land use Changes on Wildlife Habitats. Application and Validation: Lisar protected area Iran. International Journal of Environmental Research(IJER)

      Nejadi,A.,Mahmoudi,M., Makhdoum,F.M. and Jafari,H.2011. A Review on Land use Change Models. International Journal of Advances in Environmental Biology.

        Nejadi,A. and Rahbar,F.,2012. Economic Valuation of Carbon Sequestration Potential for Woody and Shrubby Land cover. International Journal of Environmental Science and Technology.

       Amini parsa,V, Yavari,A.and Nejadi,A. 2013. Analysing threats and potentials for conservation and sustainable use of Arasbaran biosphere reserve.International conference on Environmental Planning and Management,IRAN.

         Amini parsa,V., Yavari, A. and Nejadi,A. 2013. Study of the approaches and tools of analyzing social – ecological interactions in the environmental planning. International conference on Environmental Planning and Management,IRAN.

        Nejadi,A., Salehi.,E. and Jafari,M. 2011.Investigating Urban Sprawl Metrics and Dynamics Using RS & GIS. Case study: Gilan Province Iran. JURSE conference Germany.

        Nejadi,A.,Jafari,H.,2008. Environmental Impact Assessment of Highway Construction on Landscape Degradation. International conference on environmental science, Greece.

       Jafari,H.,Babran,S. and Nejadi.A.2008. Guidelines for developing Ecotourism in Iran. RARC conference Malaysia.

  Nejadi,Athareh. Environmental Management During Flood.2007.International Conference on Urban Planning and Development.30-31 Jan 2007.Mumbai.India

 • جعفری، حمیدرضا. عبیری جهرمی،امین و نژادی اطهره. 1388.ارزیابی ریسک سایت های صنعتی منطقه عسلویه با استفاده از فرایند سلسله مراتبی با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی.مجله علمی - پژوهشی محیط شناسی
 •   نژادی، اطهره؛ مخدوم، مجید و منوری سید مسعود. 1387 ارزیابی آثار محیط زیستی بزرگراه تهران – پردیس بر تخریب اکوسیستم مناطق حفاظت شده خجیر و سرخه حصار   . مجله علمی - پژوهشی محیط شناسی  
 •   جعفری، حمیدرضا؛ ببران، صدیقه و نژادی، اطهره. بررسی امکان مدیریت گردشگری در منطقه حفاظت شده جاجرود با استفاده از مدل فشار، وضعیت، پاسخ.مجله علمی - پژوهشی محیط شناسی
 •   پاداش، امین؛ نژادی، اطهره؛ مخدوم، مجید و غلامرضا نبی بیدهندی.1392. از شکست ایمن تا ایمنی به شکست: پایداری و برگشت پذیری بر پایه رشد هوشمندانه در دنیای جدید شهری. همایش سالانه ارزیابی محیط زیست
 •   نژادی ، اطهره، جعفری، حمیدرضا و نوشین خزائی. 1391. بررسی کاربرد عناصر ساختار سرزمین در برنامه ریزی مناطق درون شهری.مطالعه موردی منطقه 18 شهرداری تهران.دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
 •   نژادی، اطهره و نوشین خزائی 1391. بهسازی رود دره های شمال تهران به منظور پیاده روی با استفاده از اکولوژی سیمای سرزمین.مطالعه موردی رود دره درکه. دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
 •   نژادی ،اطهره.1388.بررسی روش های رایج ارزیابی محیط زیستی در ارزیابی اثرات پروژه های خطی بر تنوع زیستی. سومین همایش مهندسی محیط زیست.
 •   تکدستان، افشین؛ پازوکی مریم و نژادی اطهره. 1387. بررسی روش های رایج مدیریت مواد زائد جامد در ایران.کنفرانس ملی محیط زیست. دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 •   پوراصغر، فرزام و نژادی، اطهره. 1387. ارزیابی برنامه چهارم توسعه در زمینه محیط زیست و ارائه پیشنهاداتی برای برنامه پنجم.هفتمین همایش انجمن متخصصان محیط زیست ایران.   
 •   فریادی، شهرزاد و اطهره نژادی.1386 . بررسی تاثیر آموزش زنان خانه دار بر ارتقای فرهنگ محیط زیستی جامعه. مطالعه موردی: کوی سیزده آبان. دومین کنفرانس مهندسی محیط زیست. تهران
 •   نژادی، اطهره. 1383. زنان و دختران روستایی و عشایری در ایران.مجله پیام زن
 •   نژادی، اطهره.1382. بررسی تاریخی روند تخریب طبیعت و اکوفمینیسم. مجله محیط زیستی سبا.

ب: ترجمه کتاب

 • ون.دن. بوش1994. توطئه آفت کش. اطهره نژادی، حسین حیدری 1386. انتشارات برگ زیتون
 • استانلی .ای.ماناهان. 1999.بوم شناسی صنعتیشیمی محیط زیست و پسماندهای خطرناک. سید حسین هاشمی، فرزام پوراصغر سنگاچین، اطهره نژادی، فاطمه غفاری 1390. انتشارات ترجمان خرد
 • جرالد مارتین. 2007.اکولوژی انسانی؛ مفاهیمی بنیادی برای توسعه پایدار. اطهره نژادی، سید میلاد خلیلی.1393 ،انتشارات خانیران

فعالیت های آموزشی

 • تدریس درسهای مقطع کارشناسی ارشد: اکولوژی انسانی، برنامه ریزی اکولوژیک در شهر، آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی و زبان انگلیسی تخصصی برنامه ریزی محیط زیست در دانشکده محیط زیست و پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران
 • تدریس درس های مقطع دکتری: تئوری های پیشرفته برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل روش های برنامه ریزی محیط زیست و برنامه ریزی اتوماتیک محیط زیست در پردیس البرز دانشگاه تهران

فعالیت های پژوهشی

 •  ارزشگذاری اقتصادی کالاها و خدمات اکوسیستمی تالاب چغاخور، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران. مدیر فاز یک پروژه
 • طرح ارزیابی خسارت تغییر کاربری زمین در مجموعه حفاظت شده جاجرود، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی. مسئول فاز آنالیز ساختار سرزمین.
 • شناسایی و طبقه بندی صنایع استان بوشهر با رویکرد GIS  . همکار اصلی پروژه.
 • تدوین راهبرد بهینه سازی ارزیابی های محیط زیستی در ایران. همکار اصلی پروژه.
 • مطالعه تطبیقی اسناد توسعه پایدار کشورها و نهادهای بین المللی برای پیشنهادشاخص های ملی توسعه پایدار. همکار اصلی پروژه.
 • بررسی تاثیر آموزش زنان خانه دار بر ارتقای فرهنگ محیط زیستی جامعه. مجری
 • شناسایی محیط زیست کرج با تحلیلی بر ارزیابی پارامترهای شاخص زیست محیطی. مجری
 • فعالیت های ورزشی و هنری
 • دارای مدرک مربیگری والیبال
 • دارای مدرک مربیگری و داوری تنیس روی میز
 • دوره عالی انجمن خوشنویسان ایران