نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

اطهره نژادی • برنامه ریزی به منظور پیاده سازی و گسترش عدالت جنسیتی ( به عنوان شاخه ای از عدالت اجتماعی) در محدوده وظایف دستگاههای اجرایی ملی و استانی
 • برنامه ریزی جهت تحقق بودجه ریزی عمومی با لحاظ حقوق و نیازهای زنان و خانواده
 • برنامه ریزی جهت توسعه کمی و کیفی و ارتقای توانایی های عمومی و تخصصی نهادهای مردمی مرتبط با زنان و خانواده
 • رصد شاخص ها و آمار مرتبط با زنان و خانواده در سطح ملی و بین‌المللی جهت به هنگام سازی پایگاه جامع داده ها و اطلاعات آماری و تنظیم گزارش های مورد نیاز برای ارائه به مراجع ذیربط
 • برنامه ریزی به منظور ترغیب و تشویق زنان جهت مشارکت در قالب نهادهای مردمی
 • شناسایی، دسته بندی و ارزیابی نهادهای مردمی مرتبط با حوزه های زنان و خانواده بر حسب نوع فعالیت و تشکیل بانک اطلاعاتی از آنها
 • ارزیابی برنامه ها، طرح ها و فعالیت های معاونت و دستگاه های اجرایی ذیربط
 • اجرای نظام های مدیریت اطلاعات و اطلاعات مدیریت
 • جمع آوری و تنظیم گزارش های عملکردی معاونت و دستگاه های اجرایی برای تهیه گزارش های ملی وضعیت زنان و خانواده
 • هماهنگی با نهاد ریاست جمهوری در خصوص امور فناوری اطلاعات، رفاهی، درمانی، آموزشی و ... کارکنان حوزه معاونت.
 • برآورد و جذب هزینه های مورد نیاز و اجرای مقررات و آئین نامه های مالی قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات موضوعه به منظور مصرف صحیح اعتبارات و بودجه های مصوب و حسن اجرای سایر مقررات مالی مربوطه در جهت پیشبرد وظایف و مسئولیت های معاونت
 • برقراری نظام مطلوب در امر سازماندهی، تعیین وظایف و ایجاد سازمان مناسب و تدوین برنامه نیروی انسانی دستگاه در چارچوب برنامه جامع نیروی انسانی در بخش دولتی در معاونت