نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

مشاورانفاطمه رحمتی

تحصیلات

 • اتمام دروس دوره دکتری جامعه شناسی از دانشگاه شهر نیویورک آمریکا1373
 • فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه شهر نیویورک 1371
 • دانشجوی فوق لیسانس جامعه شناسی دوره هشتم دانشگاه تربیت مدرس تهران 1367
 • لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی 1366

تجارب کاری و اجتماعی

 • سرپرست دفتر امور بین الملل معاونت رئیس جمهور در امور زنان وخانواده از آبان 1392
 • معاون اجرایی و مدیر بخش زنان دانشنامه اسلام معاصر (1385- تاکنون)
 • شرکت فعال در جمعیت زنان خاورمیانه، لندن انگلستان 1389 تا 91
 • شرکت فعال در تیم محیط زیستی، لندن انگلستان 1389 تا 91
 • نایب رییس مرکز خانواده سالم (سازمان غیردولتی ویژه توانمندسازی زنان وتقویت خانواده) 1382 تاکنون
 •    مسؤل حوزه فرهنگی ومشاوربین الملل دفتراموربانوان وزارت کشور 85-1381
 • نظارت بر انتشاربولتن زنان ایران 84-1381
 • نماینده وزارت کشور در کمیته ملی پکن+10 واهداف توسعه هزاره MDG دربخش جنسیت 84-1383
 • اخذ مدرک مربیگری از صندوق کودکان سازمان ملل UNICF و برگزاری کارگاههای آموزشی در مورد حقوق کودک و ترویج در استانهای محروم 1385-1388
 • اخذ مدرک مربیگری از صندوق جمعیت سازمان مللUNFPA در زمینه توانمندسازی زنان و بهداشت باروری 1381
 • برگزاری کارگاههای مختلف در زمینه توانمندسازی زنان برای مدیران وکارشناسان سازمانهای دولتی و    غیردولتی و احزاب1386 - 1382
 • آموزشگر و تسهیلگر در کارگاههای آموزش توانمند سازی سیایی زنان برای کاندیداهای زن مجلس شورای اسلامی1386
 • شرکت فعال درکارگاههای مختلف برنامه ریزی و سیاست گزاری آژانسهای سازمان ملل بعنوان نماینده   وزارت کشور و نماینده مرکز خانواده سالم
 • عضو شورای مرکزی شبکه سازمانهای غیر دولتی زنان 1383
 • عضوفعال انجمن بین المللی زنان استرالیا 81-1378
 • عضوفعال جامعه دیپلماتیک استرالیا 81-1378
 • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در مدرسه فارسی زبان، مسجد و جامعه ایرانیان نیویورک 74-1369
 • شرکت غیر رسمی در جلسات کمسیون مقام زن سازمان مللCSW 73-1370
 • فعالیت در جامعه دیپلماتیک سازمان ملل نیویورک 74-1369
 • فعالیت درانجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس
 • سازماندهی فعالیت های سیاسی،فرهنگی ومذهبی در دوران انقلاب58-1356

 مقالات و ترجمه ها

 • فرصتهای تعامل با زنان جهان، روزنامه ایران فروردین 93
 • چالشهای پیشروی نهاد زنان سازمان ملل، ویژه نامه پیام تاریخ دی 92
 • زنان در دولت تدبیر و امید، روزنامه بهار مرداد 92
 • فمنیسم اسلامی، مهرنامه خرداد 91
 • سهمیه تازه برای زنان مصر، دیپلماسی ایرانی فروردین 88
 • زنان سازمان ملل و امیدهای تازه، دیپلماسی ایرانی آبان 87
 • زنان و اهداف توسعه هزاره 1385
 • زنان و مهاجرت بین المللی 1385     
 • گزارش چهل ونهمین کمیسیون مقام زن در نیویورک 1384
 • خانه های امن در اتریش بولتن زنان ایران 1384
 • مشارکت سیاسی زنان:موانع وچالشها 1383
 • سیستم سهمیه بندی و مشارکت سیاسی زنان، بولتن زنان ایران 1383
 • گزارش وزارت کشور درزمینه کارپایه پکن 1383
 • جنسیت و توسعه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، 138 بولتن زنان ایران 3
 • واژه شناسی جنسیت، بولتن زنان ایران 1382
 • احزاب سیاسی در استرالیا 1380
 • جامعه مسلمان استرالیا 1378
 • زنان در دبیر خانه سازمان ملل 1372
 • ایرانیان نسل دوم در آمریکا 1371