نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

مشاوراننرگس کریمی

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مطالعات زنان از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناس خدمات اجتماعی از دانشگاه علاوه طباطبایی