نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

مشاوراناشرف گرامی زادگان

تحصیلات

 • دیپلم ادبیات وعلوم انسانی،دبیرستان پروین اعتصامی،قم
 • لیسانس حقوق قضایی،دانشگاه تهران،بهمن 1356
 • دوره آموزش «ارتقاءمهارت‌های علمی وعملی زنان برای حضوردرمجامع بین‌المللی – ملیکا 2»

             (ویژه بانوان فعال درسازمان‌های غیردولتی زنان – مرکزمطالعات عالی بین‌المللی ومرکزامورمشارکت زنان سال 1378)

سمت‌ها وبخشی ازفعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی

 • خبرنگار،دبیرسرویس حقوقی ومشاورحقوقی مجله هفتگی زن روز 1369-1361
 • مدیرمسئول مجله هفتگی زن روز 1370-1375
 • صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله حقوق زنان 1377 تاکنون
 • صاحب امتیاز ومدیرمسئول نشریه‌ی اقتصاد زنان از سال 1392
 • کارشناس زنان وکودکان در کمیته زنان وجوانان کمیته زنان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از 1385 تاکنون
 • کارشناس حقوقی کمیته خانواده شورای اجتماعی فرهنگی زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی                 
 •                1375 -1367
 • کارشناس حقوقی کمیته اشتغال شورای اجتماعی فرهنگی زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی
 •                 1376-1367
 • نماینده مطبوعات دردفترامورزنان ریاست جمهوری از بدو تأسیس به مدت 5 سال
 • تدریس حقوق خانواده درجهاددانشگاهی،دانشگاه الزهراءو ... به عنوان استادمیهمان
 • مشاور ومدرس طرح خانواده سالم در وزارت کشورواستانداری‌ها 83-1382
 • پژوهشگر ومحقق درمسائل حقوقی مربوط به زنان
 • مشاورحقوقی کمیته زنان وخانواده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی – بهمن 1379 تاخرداد 1383
 • مسئول کمیته زنان،خانواده،جوانان مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی – بهمن 1380 تامرداد 1383
 • عضوکمیته حقوقی دفتراموربانوان وزارت کشور (آبان1384 )
 • مؤسس انجمن حمایت ازحقوق زنان (1380 )
 • عضوهیئت مؤسس جمعیت حمایت ازحقوق بشر زنان
 • عضوهیئت مؤسس انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران (رزا )
 • قائم‌مقام دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران (رزا) (1384)تا کنون
 • عضوهیئت مؤسس انجمن «خانواده سالم» - 1383
 • عضوهیئت مؤسس انجمن «مدیران زن پیشرو» - 1384
 • عضوکمیته امحای خشونت علیه زنان – مرکزامورمشارکت زنان 83-1377
 • عضوسردبیری وسردبیرمجله آوا،نشریه تخصصی سازمان‌های غیردولتیدر 9 شماره (1384 )
 • عضوشورای سیاستگزاری سمینار «زن و رسانه‌ها» (سال 1373 دفترامور زنان ریاست جمهوری )
 • عضو شورای سیاستگزاری سمینار «بررسیروش‌هایارتقاءسلامت زنان» -  دفترامورزنان وزارت    بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
 • عضوستاد برگزاری هفته زن و روز مادر – شورای هماهنگی تبلیغات اسلامیودفترامور زنان 1374
 • عضوکمیسیون فرهنگ وهنردفترامور زنان ریاست جمهوری 1372
 • عضوکمیته مطالعه وبرنامه‌ریزی سلامت زنان 1374
 • شرکت سالانه درنمایشگاه مطبوعات (مجله حقوق زنان) ازسال 1377 تاکنون
 • ومشارکت درنشست‌ها،کارگاه‌های آموزشی وسمینارها ...

آثار

 • مسئول صفحه «باشمامشورت می‌کنم»مجله زن روز از 1361 تا 1369 و ارائه پاسخ حقوقی به مسائل ومشکلات زنان
 • مشاوره حقوقی رایگان درمجله زن روزاز 1361 تا 1375 ومسئول صفحه «حدود وحقوق»
 • آموزش قوانین مدنی «بااطلاعات حقوقی آگاهانه‌تر زندگی کنیم» - مجله زن روز
 • گفت‌وگو با اساتید وعلمای فقه وحقوق درمجله زن روز وحقوق زنان
 • ارائه بیشاز 300 مقاله حقوقی درمجله زن روز وحقوق زنان و نشریات دیگر
 • ارائه طرح مشاوره تلفنی – دفترامورزنان ریاست جمهوری – 1374
 • همکاری درتهیه تصویب‌نامه تشکیل واحدارشاد و امداد دادگاه‌های مدنی خاص مصوب 12/9/70
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • همکاری درارائه طرح بررسی مسائل ومشکلات زنان کارگروتصویب‌نامهاجرای طرح «بررسی مسائل و مشکلات زنان کارگر»مصوب 13/12/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • همکاری درارائه سیاست‌های اشتغال زنان درجمهوری اسلامی مصوب 20/5/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی  (به عنوان کارشناس حقوقی شورای فرهنگی اجتماعی زنان )
 • ارائه مباحث متعدد دربازنگری و ارائه طرح‌های حقوقی چون مهریه به نرخ روز،ارث زنان،حضانت فرزند و ...
 • پژوهشگرطرح «بازنگری قانون مدنی»درپروژه قانون مدنی مرکزامورمشارکت زنان ریاست جمهوری( با همکاری خانم میمنت چوبک )
 • کارشناسی درطرح‌هاولوایح مجلس شورای اسلامی ومرکزپژوهش‌های مجلس (دوره ششم مجلس ش. ا )
 • کارشناسی برخی ازطرح هاولوایح مجلس شورای اسلامی – آزاد
 • کارشناس حقوقی کمیته زنان وجوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام درحوزهزنان وکودکان و خانواده(1385تاکنون )
 • همکاری با سازمانهای حمایت از پناهندگان وسازمانهای غیردولتی ( حامی )
 • مشارکت در تالیف کتاب حقوق کودکان ونوجوانان در جمهوری اسلامی ایران – جلد 2: مسائل اجتماعی ، اقتصادی کودکان 1392
 • مشارکت در تالیف کتاب خانواده سالم ( بخش آموزش حقوق زنان )
 • مشارکت درارائه مقاله در کتاب مجموعه مقالات تدابیر حقوقی کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت (1)
 • مدرس حقوق خانواده ایران وافغانستان در کارگاه های آموزشی مهاجرین افغان در ایران ( انجمن حامی )

سفرهای خارجی

 • سفر به کشورهای افریقایی (نیجریه – سنگال – کنیاوعربستان) – مطبوعاتی
 • سفربه کشورعربستان – مطبوعاتی
 • سفربه چین – شرکت درکنفرانس جهانی زنان – پکن 1995
 • سفربه اردن وسوریه – شرکت درسمینارزنان کارآفرین وارائه مقاله
 • سفربه بحرین – مشاوروکارشناس حقوقی
 • سفربه افغانستان 1383 – آموزش حقوق بشر
 • سفربه افغانستان 1384 – آموزش حقوق بشر
 • سفربه افغانستان 1384 – سخنرانی درسمینارقدرت وتصمیم‌گیری سیاسی زنان
 • سفربه افغانستان سال 1388 و1390 سه مورد ( آموزش حقوق خانواده )