نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

دفتر ریاست معاونت امور زن و خانواده

فضه پناهلومعاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درنظر دارد به منظور برنامه ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار (SDG) با عنوان "دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمند سازی تمامی زنان و دختران " و تدوین نقشه راه ملی در این زمینه، اقدام به تدوین گزارش وضع موجود مبتنی بر شاخص های مندرج در هدف پنج نماید، لذا محققانی که تمایل به انجام پروژه مذکور و همکاری با این معاونت را دارند، می توانند طرح پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 95/08/11 به پست الکترونیکی ذیل ارسال نمایند.

C.P.D@chmail.ir