شناسه خبر: 10795نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1398/5/1 09:28

بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه

فهرست :

     مقدمه

     بخش اول: کلیات

 1. معرفی  طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
 2. تعریف مفاهیم
 3. جامعه آماری زنان سرپرست خانوار
 4. جمعیت هدف

     بخش دوم: نظام سیاستگزاری و اجرایی طرح

 1. شورای هماهنگی
 2. کمیته های اجرایی

     بخش سوم: برنامه اقدام و عمل

 

 

 

 

مقدمه

رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار در دهة های اخیر، همراه با طیف وسیعی  از مسائل و مشکلات ناظر بر  موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سلامت و مهارتی، توجه بسیاری از سیاستگذاران و برنامه ریزان را به این گروه جمعیتی ، معطوف داشته است. در نظام بودجه ریزی و قانون گذاری کشور و در تدوین برنامه های پنج ساله توسعه، این گروه از زنان همواره مورد توجه بوده اند. اگرچه در سه برنامه اول توسعه ، توجه به آنان جزو سیاستهای اصلی نظام برنامه ریزی به شمار نمی آمد و عمدتاً به شکل حاشیه ای و تکمیلی در برنامه ها مورد ملاحظه قرار گرفته بودند ، اما از برنامه چهارم توسعه به بعد رویکرد حمایتی معطوف به این گروه از زنان قوت گرفت. در برنامه پنجم توسعه ، و در قالب ماده 230 " توجه به ابعاد معیشتی و اشتغال زنان سرپرست خانوار " به عنوان یکی از محورهای 14 گانه این ماده مورد تاکید واقع شد. با توجه به ازدیاد این گروه از زنان به دلایل مختلف جمعیت شناختی و اجتماعی نظیر افزایش مرگ و میر جاده ای مردان و همچنین بالا رفتن نرخ طلاق در سالهای اخیر، ضرورت اقدامات دولتی به منظور توانمندسازی و خروج از چرخة فقر و نابسامانی های اجتماعی برای آنان بیش از پیش احساس شد.  در سال   1393 " برنامه ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار" با مدیریت و هماهنگ سازی معاونت امور زنان و خانواده و با مشارکت دستگاههای اصلی متولی در موضوع زنان سرپرست خانوار به ویژه سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و شهرداری تهران ، با هدف هم افزایی و ایجاد ارتباط موثر و پرهیز از موازی کاری های دستگاهی ، به صورت پایلوت در شهرستان  ری به اجرا در آمد. با توجه به  تجربه موفقی که به واسطه هماهنگی دستگاههای اجرایی و هم افزایی بین این دستگاهها و نقش فرادستگاهی معاونت امور زنان و خانواده در این خصوص به دست آمد، مقرر شد که برنامه مذکور به صورت ملی در سطح کشور به اجرا در آید. هم زمانی ملی شدن این برنامه با فرایند تدوین برنامه ششم توسعه کشور از یک سو و حضور تعدادی از نمایندگان مجلس در فرایند پایلوت شهر ری از سوی دیگر موجب شد تا نمایندگان مجلس پیشنهاد " تدوین و اجرای برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط معاونت امور زنان و  خانواده و با همکاری سایر دستگاهها به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" را در قالب یک بند مصرح قانونی دربرنامه ششم توسعه ارائه دهند.

از سویی دیگر شورای اجتماعی کشور اقدام به تهیه برنامه ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سال 94 نمود و در این برنامه موضوع " زنان سرپرست خانوار" به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی در این شورا تعیین و سازمان بهزیستی کشور نیز به عنوان دستگاه متولی موضوع زنان سرپرست خانوار از سوی شورای اجتماعی کشور تعیین و  متعاقب این موضوع، جلسات کارشناسی متعددی با مدیریت این سازمان برگزار شد.

با این مقدمه می توان درفرایند تدوین برنامه ششم، موضوع زنان سرپرست خانوار با عنایت به دو موضوع مذکور یعنی 1) پیشنهاد ملی شدن طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار( تجربه پایلوت شهر ری) و 2) تقسیم کار دستگاهی برنامه کاهش آسیب های اجتماعی شورای اجتماعی کشور، در قالب بند ت ماده 80 به شرح ذیل وارد شده و  به تصویب رسید:

 

 

بند ت ماده 80 :

 • تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط و تایید برنامه مذکور در هیات وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن

 

با عنایت به جایگاه ستادی معاونت و اتخاذ رویکرد هماهنگ سازی دستگاهها ( با توجه به تجربه پایلوت شهر ری) ،جهتگیری کلی این برنامه معطوف به توسعه و تکمیل اقدامات مناسب دستگاههای اجرایی متولی و ذی مدخل در موضوع زنان سرپرست خانوارو بستر سازی لازم برای هماهنگی و پرهیز از موازی کاری و هم پوشی فعالیت ها دارد.

 

بخش اول: کلیات

 1. معرفی  طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

طرحی جامع و مانع که با همکاری، هم افزایی و تشریک مساعی بخش دولتی و سازمانهای مردم نهاد ، ضمن بازشناسی، بازبینی و اقدام در جهت رفع خلاها و کاستیهای سیاستها و برنامه های موجود دستگاهها ، به ارائه برنامه اقدام و عمل پیرامون موضوعات اقتصاد و معیشت ، سلامت و بهداشت ، مساعدتها و تامین اجتماعی و مسکن ،  فرهنگی و اجتماعی و حقوقی برای زنان سرپرست خانوار واجد شرایط می پردازد. 

با توجه به اینکه در طرح جامع ،  زنان سرپرست خانوار واجد شرایط نیازمند و متقاضی توانمند سازی اعم از تحت پوشش نهادهای حمایتی ، پشت نوبتی ها و شاغلین  بهره مند می شوند لازم به توضیح است که نیازهای این گروه از زنان در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی و حقوقی در کمیته های برنامه اقدام و عمل (1.اقتصاد و معیشت ، 2. سلامت و بهداشت ،3. مسکن /مساعدتهای اجتماعی و  تامین اجتماعی ، 4.  فرهنگی / اجتماعی و 5. حقوقی ) شناسایی و برنامه ریزی های مبتنی بر مطالعات و شواهد در این کمیته ها مطابق آیین نامه اجرایی کارگروه ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اعلام و به مرحله اجرا در می آید.

همچنین به منظور یکسان سازی خدمات و تکمیل اطلاعات مربوط به زنان سرپرست خانوار، این اطلاعات در درگاهی واحد تحت عنوان پنجره واحد مستقر در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وارد شده و دراین فرآیند ضمن شناسایی زنان سرپرست خانوار ، خدمات ناظر بر توانمندی آنان در ابعاد 5گانه فوق الذکر احصاء می شود.

 1. تعریف مفاهیم
 •     خانوار:  مجموعه افرادی که تمام یا اغلب آنها به دلیل دارا بودن شرایط خاص اقامتگاه مشترکی را برای سکونت خود انتخاب کرده اند و به طور مشترک امور زندگی در آن اقامتگاه را اداره می کنند خانوار نامیده می شوند. خانوار می تواند:

الف- یک نفره باشد، یعنی یک نفر در مورد تأمین غذا و سایر نیازهای زندگی خود بدون شرکت هیچ فرد دیگری چاره‌اندیشی کند.

ب- چند نفره باشد، یعنی گروهی مرکب از دو نفر یا بیش‌تر با هم زندگی می‌کنند با هم در مورد تأمین غذا و سایر نیازهای زندگی خود چاره‌اندیشی کنند. این افراد ممکن است دارای رابطه‌ی خویشاوندی باشند یا نباشند و یا ترکیبی از خویشاوند و غیرخویشاوند باشند.

 • زن سرپرست خانوار: زنی است که مسئولیت تأمین تمام یا بخش عمده ای از هزینه های خانوار یا تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای خانوار را بر عهده دارد.[1]

 


[1]  تعریف مرکز آمار ایران از سرپرست خانوار این است که : « سرپرست خانوار معمولا مسئولیت تأمین تمام یا بخش عمده ای از هزینه های خانوار یا تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای خانوار را بر عهده دارد. در مواردی که اعضای خانوار کسی را به عنوان سرپرست معرفی نکنند، مسن ترین فرد به عنوان سرپرست خانوار شناخته می شود. سرپرست خانوار لزوما مسن ترین عضو خانوار نیست و می تواند زن یا مرد باشد.»

 

در این برنامه منظور از زنان سرپرست خانوار (منطبق با رویکرد دستگاههای حمایتی) شامل 4 گروه زیر می باشند:

 1. زنان همسرفوت کرده
 2. زنان مطلقه
 3. زنان دارای همسر که به هر دلیل مسئولیت تامین معاش خانواده آنها به عهده خودشان می باشد. (دلایلی نظیر زندانی بودن همسر، ازکار افتادگی، معلولیت و ...)
 4. دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیده اند.

 

شروط لازم برای دریافت خدمات مبتنی بر توانمند سازی در گروههای 4 گانه فوق الذکر :

 1. متقاضی دریافت خدمات مبتنی بر توانمند سازی
 2. نیازمند دریافت خدمات مبتنی بر توانمند سازی (در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و قانونی)

 

 

 • توانمندسازی: فرایند افزایش ظرفیت افراد یا گروهها برای داشتن انتخاب و تبدیل این انتخابها به اقدامات و نتایج مطلوب که منجر به توانمندی می شود. 2. جامعه آماری زنان سرپرست خانوار

 

2-1) اطلاعات مبتنی بر داده های سرشماری نفوس و مسکن سال 95:

بر مبنای داده های سرشماری سال 95 تعداد کل خانوارهای زن سرپرست در کشور  3.065000 خانوار می باشد که  ۱۲,۶ درصد از کل خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهد. این نسبت در سرشماری سال ۹۰ حدود ۱۲.۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر تعداد خانوارهای زن سرپرست نسبت به کل خانوارها در پنج سال حدود ۵/0 درصد رشد کرده است.

اگرچه شیب این افزایش نسبت به گذشته کمتر شده اما ، به طور تقریبی۵۰۰ هزار خانوار به جمع خانوارهای زن سرپرست در کشور افزوده شده است .

با توجه به رویکرد این برنامه مبنی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و با در نظر گرفتن شاخص سنی (زنان سرپرست خانوار کمتر از 55 سال سن) ، تعداد خانوارهای زن سرپرست در سطح استانی بر مبنای سرشماری سال 95 در جدول و نمودار شماره 1  آورده شده است . با توجه به اهمیت شاخص نسبت خانوارهای زن سرپرست به کل خانوارهای استان، این نسبت برای کلیه استانها در جدول و نمودار شماره 2 نمایش داده شده است.

 

جدول  1:  تعداد خانوارهای زن سرپرست کمتر از 55 سال سن سرپرست[1]

رتبه

نام استان

تعداد خانوار زن سرپرست

رتبه

نام استان

تعداد خانوار زن سرپرست

 1.  

تهران

240164

18

بوشهر

19440

 1.  

خراسان رضوی

111545

19

مرکزی

19001

 1.  

سیستان و بلوچستان

82779

20

قم

17776

 1.  

فارس

78860

21

قزوین

16010

 1.  

اصفهان

66692

22

کردستان

16001

 1.  

خوزستان

61498

23

اردبیل

14658

 1.  

کرمان

59628

24

خراسان شمالی

13393

 1.  

مازندران

50281

25

یزد

12885

 1.  

البرز

48103

26

زنجان

11752

 1.  

آذر شرقی

44902

27

سمنان

11342

 1.  

گیلان

40001

28

چهارمحال و بختیاری

11151

 1.  

آذربایجان غربی

34246

29

خراسان جنوبی

10015

 1.  

هرمزگان

32864

30

کهکلویه و بویر احمد

9743

 1.  

گلستان

29937

31

ایلام

6280

 1.  

کرمانشاه

25688

-

-

-

16

لرستان

24502

-

-

-

17

همدان

22922

-

-

-

  


[1] جداول بر اساس داده های سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 محاسبه گردیده است.

 

 

نمودار شماره 1: تعداد خانوارهای زن سرپرست

 

جدول 2: نسبت خانوارهای زن سرپرست کمتر از 55 سال سن نسبت به کل

رتبه به لحاظ نسبت خانوارهای زن سرپرست به کل خانوارها

رتبه به لحاظ تعداد زنان سرپرست خانوار

نام استان

درصد خانوارهای زن سرپرست در استان

3  

سیستان و بلوچستان

11.77

2

12  

هرمزگان

6.71

3

7      

کرمان

6.43

4

17

بوشهر

6.17

5

2    

خراسان رضوی

5.76

6

1    

البرز

5.62

7

4  

تهران

5.61

8

13 

فارس

5.48

9

27   

گلستان

5.45

10

24  

سمنان

5.29

11

30

خراسان شمالی

5.27

12

9

کهکلویه و بویر احمد

5.24

13

15   

لرستان

4.817

14

6       

خوزستان

4.814

15

10   

گیلان

4.70

16

19   

قم

4.64

17

8      

مازندران

4.64

18

29  

خراسان جنوبی

4.48

19

14  

کرمانشاه

4.46

20

16  

همدان

4.26

21

18  

مرکزی

4.18

22

5      

اصفهان

4.15

23

28  

چهارمحال و بختیاری

4.12

24

21 

قزوین

4.03

25

31

ایلام

3.95

26

23 

اردبیل

3.88

27

25

یزد

3.79

28

9      

آذربایجان شرقی

3.67

29

11   

آذربایجان غربی

3.66

30

26   

زنجان

3.65

31

22 

کردستان

3.40

 

نمودار شماره 2: درصد خانوارهای زن سرپرست با سن کمتر از 55 سال

                                                                                                                        

2-2) جامعه هدف طرح:

از منظر تصریح قانونگذار به "جامع بودن" ، این برنامه دال بر شمولیت زنان سرپرست خانوار نیازمند و متقاضی توانمند سازی داشته و جمعیت هدف آن 3 گروه اصلی را در بر می گیرد:

1) زنان سرپرست خانوار مرتبط با  نهادهای حمایتی

2) زنان سرپرست خانوار نیازمند و متقاضی توانمندسازی فاقد ارتباط با نهادهای حمایتی

3) زنان سرپرست خانوار شاغل

محور اول: زنان سرپرست خانوار مرتبط با  نهادهای حمایتی

اولین گروه هدف این برنامه ، زنان سرپرست خانواری هستند که با نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی به دو شیوه مرتبط می باشند:

الف) تحت پوشش کامل هستند و خدمات مبتنی بر مستمری و بیمه ای را دریافت می نمایند.

ب) کمکها و مساعدت های موردی دریافت می کنند.

برای این گروه از زنان دو هدف اصلی دنبال می شود:

 1. توانمندسازی جامع و جهت گیری کلیه سیاستها و برنامه ها به سوی ارتقاء قابلیتهای فردی و خروج از چرخه حمایتی
 2. توسعه و ارتقاء سطح کیفی و کمی حمایت های اجتماعی افراد تحت حمایت و جا مانده از حمایت و پشت نوبتی 

 

محور دوم:  زنان سرپرست خانوار نیازمند و متقاضی توانمندسازی فاقد پوشش حمایتی

دومین گروهی که مورد هدف سیاستگذاری در این برنامه می باشند، زنان سرپرست خانواری هستند که هیچگونه ارتباطی با نهادهای حمایتی نداشته و لیکن نیازمند و متقاضی توان افزایی و ارتقاء قابلیتهای فردی به منظور بهبود شرایط معیشتی می باشند.

هدف اصلی برای این گروه از زنان توانمندسازی اقتصادی با رویکرد توسعه خوداشتغالی و پیشگیری از ورود به چرخه حمایتی با استفاده از ظرفیت های آموزشی کلیه دستگاههای اجرایی به ویژه دستگاههای عضو کارگروه ملی می باشد. از آنجا که ارائه آموزش به زنان سرپرست خانوار موضوعی تخصصی می باشد که می بایست علاوه بر آموزشهای مهارتی و فنی ، جوانب دیگری از موضوع نظیر موضوعات فرهنگی ، روانی و شخصیتی نیز مورد توجه قرار بگیرد ، لازم است ارائه این  خدمات با تکیه بر تجارب دستگاههای تخصصی در موضوع که علی الموجود ، دستگاههای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی می باشند صورت پذیرد  . منابع و اعتبارات لازم در این خصوص می بایست در قوانین بودجه سالانه دیده شده و بخشی نیز توسط خود فرد پرداخته شود.

محور سوم:  زنان سرپرست خانوار شاغل

گروه سوم مورد هدف این برنامه ، زنان سرپرست شاغل می باشند . گروهی از زنان سرپرست شاغل هستند که دچار مشکلاتی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بوده و نیازمند حمایتهای کافی هستند.

هدف اصلی از توجه به این گروه از زنان در برنامه پیش رو، اتخاذ تدابیر قانونی و حقوقی به منظور بهبود شرایط زندگی آنان در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی است که برای دستیابی به آن نیازمند تدوین طرحها یا لوایح متناسب با موضوعات شناسایی شده برای آنان می باشد.

بانک اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار به عنوان اصلی ترین بستر لازم برای اجرای طرح برای هر سه گروه هدف یاد شده:

برای ارائه خدمات برای هر سه گروه یاد شده ، وجود اطلاعات مربوط به زنان سرپرست خانوار در هر سه گروه و در ابعاد گوناگون جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ضروری بوده و برنامه ریزی های کلان بلند مدت، نیازمند احصاء اطلاعات می باشد. از آنجا که در شرایط موجود ، اطلاعات کافی در خصوص گروه هدف دوم ( فاقد ارتباط با دستگاههای حمایت) و گروه هدف سوم( شاغل) به صورت سیستماتیک وجود ندارد و تنها اطلاعات مربوط به افراد مرتبط با دستگاههای حمایتی در دسترس می باشد، فاز اول این برنامه ، برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاههای حمایتی در قالب برنامه اقدام و عمل طراحی و تدوین شده است . فاز دوم برنامه در ارتباط با گروههای هدف دوم و سوم منوط به تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و تاسیس درگاه پنجره واحد اطلاعات و خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار می باشدکه با توجه به تشکیل پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امکان احصاء اطلاعات مربوط به زنان سرپرست خانوار از طریق این پایگاه، ایجاد آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.   

جدول شماره 1: گروه هدف، اهداف و راهبردها

گروه هدف زنان سرپرست خانوار نیازمند و متقاضی توانمندسازی

اهداف

راهبردها

گروه هدف اول: مرتبط با نهادهای حمایتی

 1. ارتقاء قابلیتهای فردی و خروج از چرخه حمایتی
 2. توسعه و ارتقاء سطح کیفی و کمی حمایت های اجتماعی
 1. توسعه زیرساختهای فنی و نرم افزاری بانک اطلاعاتی و پنجره واحد
 2. توسعه اقدامات مبتنی بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و مهارتهای زندگی
 3. توسعه اقدامات مرتبط با بهبود کیفیت زندگی برای فرزندان و افراد تحت تکفل زنان سرپرست خانوار
 4. توسعه اقدامات مبتنی بر بهبود وضعیت سلامت جسمی و روانی
 5. توسعه و بهبود اقدامات مبتنی بر تامین اجتماعی و بیمه های درمانی ، مساعدت های بلاعوض برای زنان سرپرست خانوار لازم الحمایت و تامین مسکن
 6. توسعه اقدامات مبتنی بر رفع کاستیها و خلاهای حقوقی و ارائه مشاوره های حقوقی
 7. استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد

گروه هدف دوم: فاقد ارتباط با نهادهای حمایتی

توسعه خوداشتغالی و پیشگیری از ورود به چرخه حمایتی

 1. ارائه خدمات آموزشی مبتنی بر آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای
 2. آموزشهای مبتنی بر بازاریابی و فروش محصولات تولیدی و اتصال به چرخه بازار

گروه هدف سوم: شاغل

اتخاذ تدابیر قانونی و حقوقی به منظور بهبود شرایط زندگی زنان سرپرست خانوار در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 1. ارتقاء آگاهی های قانونی به منظور استیفای حقوق قانونی
 2. آسیب شناسی و دستیابی به مشکلات زنان سرپرست خانوار شاغل و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت قانونی از آن
 3. تدوین طرحها یا لوایح متناسب با موضوعات شناسایی شده

 

بخش دوم: نظام سیاستگزاری و اجرایی طرح[1]

به منظور اجرای برنامه تدوین شده، کارگروه ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، مشتمل بر کلیه دستگاههای ذی مدخل تشکیل شده و دارای دو محور اصلی به شرح زیر می باشد: 

 1. شورای هماهنگی:

 مشتکل از دستگاههای :

 1.  معاونت امور زنان و خانواده
 2.  سازمان برنامه و بودجه
 3. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 4.  کمیته امداد امام خمینی
 5. سازمان بهزیستی
 6.  وزارت کشور
 7. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 8.  وزارت جهاد کشاورزی
 9. کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی
 10. فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی
 11. دو عضو غیردولتی متشکل از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

 

 1. کمیته های اجرایی

متشکل از :

کمیته اشتغال و کارآفرینی – کمیته حقوقی- کمیته سلامت – کمیته آمار و فناوری – کمیته رفاه و تامین اجتماعی – کمیته اجتماعی/فرهنگی -

دستگاههای مسئول در هر کمیته:

کمیته تخصصی

دستگاه مسئول

کمیته اشتغال و کارآفرینی

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

کمیته حقوقی

معاونت امور زنان  خانواده

کمیته سلامت

وزارت بهداشت

کمیته آمار و فناوری

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

کمیته مساعدتها، تامین اجتماعی و مسکن

کمیته امداد امام خمینی

کمیته توانمندسازی  اجتماعی/فرهنگی

سازمان بهزیستی


[1] به منظور آشنایی با نظام اجرایی طرح ، آیین نامه اجرایی کارگروه ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در پیوست لحاظ شده ست. 

 

وظایف اختصاصی کمیته های 6 گانه:

 1. وظایف کمیته اشتغال و کارآفرینی:

توسعه فعالیت های اشتغال و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار در راستای

الف) تکمیل و بهسازی اقدامات فعلی ب) توسعه اقدامات برای افراد جامانده

برنامه ریزی و هماهنگی جهت توسعه و گسترش اقدامات مترتب بر موضوعات :

آماده سازی شغلی

تامین مالی (صندوق های اعتباری خرد)

آموزش های مهارتی

اعطای تسهیلات

جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد فعال در موضوع کارآفرینی و اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

2) وظایف کمیته حقوقی:

 1. آسیب شناسی و دستیابی به مشکلات زنان سرپرست خانوار در حیطه حقوقی و قضایی و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت قانونی از آن
 2. انجام اقدامات زیربنایی و ساختاری در نظام حقوقی و قضایی کشور به منظور افزایش حمایتهای قانونی از زنان سرپرست خانوار
 3. ارتقاء آگاهی های حقوقی و قانونی زنان سرپرست خانوار به منظور استیفای حقوق شرعی و قانونی

 

 1. وظایف کمیته سلامت:
 1. توسعه اقدامات پیشگیرانه نسبت به شیوع بیماری های واگیردار و غیر واگیردار در زنان سرپرست خانوار
 2. توسعه اقدامات درمانی مرتبط با سلامت جسمی و روانی زنان سرپرست خانوار

 

 

 1. وظیفه کمیته آمار و فناوری :

بررسی و طراحی نظام یکسان و هماهنگ جمع آوری اطلاعات در قالب پنجره واحد اطلاعات و خدمات ناظر بر زنان سرپرست خانوار

 

 1. وظایف کمیته مساعدتها ، تامین اجتماعی و تامین مسکن:
 1. تقویت و توسعه بیمه های مرتبط با گروه هدف
 2. تقویت و توسعه خدمات مرتبط با مسکن زنان سرپرست خانوار اعم از بهسازی, ساخت و کمک ودیعه و اجاره
 3. تقویت و توسعه خدمات مرتبط با پرداخت مستمری

 

 1. وظایف کمیته توانمندسازی اجتماعی/فرهنگی:
 1. گسترش آموزشهای مبتنی بر مهارت های زندگی(در راستای کاهش آسیب های اجتماعی)
 2. برنامه ریزی جهت توسعه و ارتقاء  توانایی های شخصیتی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر مشاوره
 3. ارتقاء توانمندی های علمی/آموزشی
 4. نیاز سنجی در زمینه اولویت های فرهنگی زنان سرپرست خانوار
 5. ظرفیت سنجی و شناسایی و به کارگیری ظرفیت های فرهنگی اجتماعی موجود دستگاهها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

 

بخش سوم: برنامه اقدام و عمل

برنامه اقدام و عمل تدوین شده، ناظر بر گروه هدف اول یعنی افراد مرتبط با نهادهای حمایتی ( اعم از تحت پوشش یا مددجویان موردی) و افراد پشت نوبتی می باشند. همچنین در صورت احصاء اطلاعات گروه هدف دوم و درج در پورتال پنجره واحد، گروه هدف دوم نیز مشمول این برنامه خواهند بود. این برنامه مشتمل بر 7 راهبرد اصلی ( متناظر با کمیته های اجرایی)  و جداول ناظر بر هریک از راهبردهای هفت گانه به شرح ذیل می باشد:

 

راهبردهای اصلی:

 1. توسعه زیرساختهای فنی و نرم افزاری بانک اطلاعاتی و پنجره واحد( متناظر کمیته پنجره واحد)
 2. توسعه اقدامات مبتنی بر توانمندسازی اقتصادی( متناظر کمیته اشتغال و کارآفرینی)
 3. توسعه اقدامات مبتنی بر توانمندی های اجتماعی و مهارتهای زندگی( متناظر کمیته توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی)
 4. توسعه اقدامات مبتنی بر بهبود وضعیت سلامت جسمی و روانی( متناظر کمیته سلامت)
 5. اقدامات مرتبط با بهبود کیفیت زندگی برای فرزندان و افراد تحت تکفل زنان سرپرست خانوار(متناظر کمیته مساعدت ها ، تامین اجتماعی و مسکن)
 6. توسعه و بهبود اقدامات مبتنی بر تامین اجتماعی و بیمه های درمانی ، مساعدت های بلاعوض برای زنان سرپرست خانوار لازم الحمایت و تامین مسکن( متناظر کمیته مساعدت ها ، تامین اجتماعی و مسکن)
 7. توسعه اقدامات مبتنی بر رفع کاستیها و خلاهای حقوقی و ارائه مشاوره های حقوقی( متناظر کمیته حقوقی)

 

 

 1. توسعه زیرساختهای فنی و نرم افزاری بانک اطلاعاتی و پنجره واحد

ردیف

برنامه

اقدام

دستگاه متولی

دستگاههای همکار

97

98

99

1400

1

ایجاد نظام یکسان سازی جمع آوری اطلاعات در گروه زنان سرپرست خانوار

تدوین شاخص های ملی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری-سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

100%

 

-

 

-

 

     -

طراحی و ابلاغ فرم یکسان جمع آوری اطلاعات پایه در خصوص زنان سرپرست خانوار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت امور زنان و خانواده- پژوهشکده آمار- سازمان بهزیستی- کمیته امداد- سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

25%

25%

25%

25%

ایجاد پنجره واحد خدمات رفاهی به زنان سرپرست خانوار در سطح ملی ( با تکیه بر بانک اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت امور زنان و خانواده- مرکز آمار ایران- پژوهشکده آمار-

50%

20%

20%

10%

 

2. توسعه اقدامات مبتنی بر توانمندسازی اقتصادی

ردیف

برنامه

اقدام

اقدام خرد

دستگاه متولی

دستگاه های همکار

سال 97

سال 98

سال 99

سال1400

کل

توضیحات

1

فراخوان مستمر طرح های اشتغالزا برای گروه هدف زنان سرپرست خانوار

یکپارچه سازی سامانه نرم افزاری درج طرح های اشتغالزا و بررسی طرح های توجیهی مختص زنان سرپرست خانوار واقع در سامانه مشاغل خانگی وزارت تعاون و سامانه BPMS کمیته امداد امام خمینی(ره)

 

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

معاونت امور زنان و خانواده- سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

-

-

-

-

-

-

2

توانمند سازی اقتصادی از طریق گسترش فعالیتهای گروهی

حمایت از گروههای همیار فعال

تقویت گروههای همیار فعال: کمک به بازبینی و رفع موانع اختلال زا در فعالیت گروههای همیار

سازمان بهزیستی

معاونت امور زنان و خانواده- کمیته امداد امام خمینی(ره)- وزارت جهاد کشاورزی-  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده

25%

25%

25%

25%

100%

در پایان برنامه ششم

کلیه گروههای همیار می بایست مورد بازبینی و رفع موانع  قرار گیرند

ایجاد گروههای همیار و رشد سالانه (نسبت به سال پایه 96) در هر  استان با تاکید بر مناطق محروم و سکونتگاههای غیر رسمی

سازمان بهزیستی

معاونت امور زنان و خانواده- وزارت جهاد کشاورزی- کمیته امداد امام خمینی(ره) سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

14%

16%

18%

20%

-

-

گسترش گروههای خودیار در برنامه تامین مالی خرد

 

سازمان بهزیستی

سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

پوشش 24 استان

پوشش 26 استان

پوشش 28

استان

پوشش

31 استان

پوشش 100%

 

توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد کاهش فقر قابلیتی

 

سازمان بهزیستی

سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

 

افزایش تعداد محلات نسبت به سال گذشته

 

 

 

 

آماده سازی شغلی و سرمایه کار(LNSIE)

تربیت مربی اشتغال و کارآفرینی

سازمان بهزیستی

سازمان فنی و حرفه ای، وزارت جهاد و کشاورزی- سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

7 استان

10 استان

15 استان

20 استان

پوشش 65 درصدی استانها

 

آموزش مهارت های فنی و حرفه ای

سازمان بهزیستی

معاونت امور زنان و خانواده-سازمان آموزش فنی و حرفه ای-  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

2500 نفر

5500نفر

8500 نفر

11500 نفر

28000 نفر

 

آموزش راه اندازی کسب و کار(فردی یا گروهی)

سازمان بهزیستی

معاونت امور زنان و خانواده- وزارت تعاون- سازمان جهاد کشاورزی- سازمان آموزش فنی و حرفه ای-  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

31000 نفر

30000 نفر

30000

نفر

30000 نفر

121000نفر

.

ارائه تسهیلات سهل الوصول به عنوان سرمایه اولیه در امتداد برنامه آماده سازی شغلی به فراگیران و آموزش دیدگان منتخب

 

بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و صندوق کارآفرینی امید

معاونت امور زنان و خانواده- سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر- سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

15000فقره وام

15000فقره وام

15000فقره وام

15000فقره وام

60000فقره وام

 

3

اقدامات مبتنی بر حمایت از فروش محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده توسط زنان سرپرست خانوار

توسعه شبکه های فروش محصولات از طریق ظرفیت فضای مجازی و فروشگاههای آنلاین

 

وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، سازمان شهرداری­ها و دهیاری­ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی

معاونت امور زنان و خانواده - سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

 

 

 

 

 

 

برگزاری جشنواره های فروش محصولات در مراکز استانها

 

وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، سازمان شهرداری­ها و دهیاری­ها و کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

15 استان

15 استان

31 استان

31 استان

پوشش 100 درصدی

تا سال 98 حداقل نیمی از استانهای کشور در سال 2 بار جشنواره فروش برگزار می کنند و در سال 99 و 1400این برنامه در تمامی استانها اجرا می شود.

ایجاد بازارچه های فصلی، منطقه ای و محلی

وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور،  سازمان شهرداری­ها و دهیاری­ها و کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -معاونت امور زنان و خانواده- سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

31 استان

31 استان

31 استان

31 استان

31 استان

هر استان مکلف است در ازای هر 5 شهرستان یک بازارچه جهت فروش محصولات مددجویان راه اندازی نماید.

راه اندازی و بهبود وضعیت بازارچه های خود اشتغالی دائمی

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان شهرداری ها- معاونت امور زنان  و خانواده  -  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

15 استان

15 استان

31 استان

31 استان

پوشش 100 درصدی

 

 

 

​3. توسعه اقدامات مبتنی بر توانمندی های اجتماعی و مهارتهای زندگی

ردیف

برنامه

اقدام

دستگاه متولی

دستگاههای همکار

سال 97

سال 98

سال 99

سال1400

کل

توضیحات

1

آموزش مهارت های زندگی(در راستای کاهش آسیب های اجتماعی)

آموزش در حوزه تاب آوری اجتماعی (از جمله آموزش مهارت های مدیریت هیجان، مدیریت استرس و حل مسأله و آموزش تکنیک های لازم در جهت افزایش اعتماد به نفس زنان سرپرست خانوار)

کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

معاونت امور زنان و خانواده- وزارت آموزش و پرورش-سازمان جوانان جمعیت هلال احمر-  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- سازمان نظام روانشناسی و مشاوره- سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

10 استان دارای اولویت اول[1]

21 استان دارای اولویت دوم

31استان

31 استان

پوشش 100درصدی

اولویت استانها بر اساس نسبت خانوارهای زن سرپرست کمتر از 55 سال سن به کل خانوارهای استان می باشد. بر این اساس استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین سهم زنان سرپرست خانوار کمتر از 55 سال سن در میان 31 استان کشور می باشد. ( 11.77% از کل خانوارهای استان در بازه سنی بالاتر از 55 سال)

ارائه آموزش های فرزندپروری

سازمان بهزیستی - کمیته امداد امام خمینی (ره)

معاونت امور زنان و خانواده- وزارت کشور- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

با اولویت 11 استان آسیب خیز

10 استان دارای اولویت اول[2]

20 استان بعدی

20 استان دارای اولویت اول و دوم

31 استان

31 استان

پوشش 100درصدی

 

آموزش فرزند

پروری

گسترش طرح فلاح(تعمیق باورهای دینی)

برگزاری اردوهای فرهنگی

کمیته امداد امام خمینی (ره)- سازمان بهزیستی کشور

سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

پوشش30% استانها

پوشش 70% استانها(افزایش 40%)

پوشش100 درصد استانها(افزایش 30%)

31 استان

پوشش 100درصدی

 

سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

 

 

 

 

 

سهمیه بندی بر اساس سیاستهای دستگاه متولی

2

ارتقاء توانمندی های شخصیتی و اجتماعی

مشاوره و راهنمایی فردی و گروهی به افراد در معرض ازدواج مجدد پایدار[3]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی- سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

تدوین و اجرای طرح در 5 استان به صورت پایلوت

اجرا در 15 استان

اجرا در 31 استان

اجرا در 31 استان

پوشش 100 درصدی

-

اجرایی سازی طرح همیار امید برای زنان مطلقه و همسر فوت کرده

کمیته امداد امام خمینی

سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار-

تدوین و اجرای طرح در 5 استان به صورت پایلوت

اجرا در 15 استان

اجرا در 31 استان

اجرا در 31 استان

پوشش 100 درصدی

تدوین و اجرای طرح در 5 استان به صورت پایلوت

3

ارتقاء توانمندی های علمی/آموزشی

سوادآموزی برای زنان سرپرست خانوار

وزارت َآموزش و پرورش سازمان نهضت سوادآموزی

معاونت امور زنان و خانواده- سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

زنان زیر 50سال در 10 استان دارای اولویت اول

اجرای طرح سواد آموزی در 20 استان دارای اولویت اول و دوم

پوشش 31 استان

اجرا در 31 استان

پوشش 100 درصدی

اولویت با استانهایی است که جمعیت زنان س.خ. بی سواد در بازه سنی کتر از 50 سال در آنها بیشتر است.

4

ایجاد و توسعه کلینیک های مددکاری اجتماعی

تربیت نیرو و ارائه آموزشهای تخصصی مدیریت مورد به مورد به مددکاران در خصوص مراقبت از خانواده در طلاق

سازمان بهزیستی

 

معاونت امور زنان و خانواده- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور-معاونت پیشگیری از وقوع جرم  قوه قضائیه

افزایش 10 درصدی مددکاران ماهر و آموزش دیده با استفاده از ظرفیت بخش دولتی و غیر دولتی نسبت به سال قبل

افزایش 20درصدی نسبت به سال قبل

افزایش 20 درصدی نسبت به سال قبل

افزایش 20 درصدی نسبت به سال قبل

رشد70 درصدی تعداد مددکاران آموزش دیده نسبت به سال پایه

-

تاسیس کلینیک های مددکاری اجتماعی در شهرستانهای فاقد کلینیک

کمیته امداد امام خمینی(ره) – معاونت امور زنان و خانواده- سازمان نظام روانشناسی- کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی

افزایش 5 درصدی تعداد کلینیک ها با اولویت شهرستانهای فاقد کلینیک

افزایش 5 درصدی

افزایش 5 درصدی

- افزایش 5 درصدی

پوشش 20 درصدی شهرستانهای فاقد کلینیک

در صورت وجود متقاضی واجد شرایط در شهرستان

 


[1] انتخاب استانها بر اساس جمعیت زنان سرپرست خانوار زیر55 سال انجام می شود. در جدول پیوست 2 استانها به ترتیب اولویت قید شده اند.

[2] انتخاب استانها بر اساس جمعیت زنان سرپرست خانوار زیر55 سال انجام می شود. در جدول پیوست 1 استانها به ترتیب اولویت قید شده اند.

[3] کمیته امداد امام خمینی ضمن طراحی یک برنامه آموزشی، در ارتباط با زنانی که تصمیم به ازدواج مجدد دارند نسبت به آگاه نمودن این طیف از زنان در خصوص مقتضیات  ورورد به  زندگی مشترک به لحاظ فردی و اجتماعی و همچنین مسائل حقوقی ناظر بر این موضوع مبادرت نماید.

 

 

 

4. توسعه اقدامات مبتنی بر بهبود وضعیت سلامت جسمی و روانی

ردیف

برنامه

اقدام

دستگاه متولی

دستگاه های همکار

سال 97

سال 98

سال 99

سال1400

کل

توضیحات

1

ارتقاء بهداشت جسمی و روانی زنان سرپرست خانوار

 1. تهیه شناسنامه الکترونیکی بهداشت روانی و آسیب های اجتماعی خانواده ها
 2. تدوین پرونده سلامت به منظور رصد وضعیت  سلامت جسمی و روحی
 3. آموزش های خودمراقبتی برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
 4. انجام تست های غربالگری در بیماری های سرطان پستان، ایدز، هپاتیت و ...برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
 1. کمیته امداد امام خمینی(ره)
 2. سازمان بهزیستی

سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

رشد 30%

رشد 35%

رشد 35%

پوشش 100 %

-

در صورت تامین اعتبار و نیروی انسانی مقرر است ابتدا بر روی گروه هدف زنان مطلقه زیر 50 سال اجرا گردد.

وزارت بهداشت و درمان-سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر- سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

رشد 40% افراد واجد شرایط

رشد 30% افراد واجد شرایط

رشد 30%افراد واجد شرایط

پوشش 100 %

-

-

2

توسعه اقدامات درمانی مرتبط با سلامت جسمی و روانی زنان سرپرست خانوار

 1. اجرای پروژه ویزیت رایگان در مراکز درمانی طرف قرارداد با کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی
 2. جبران هزینه های خارج از توان درمانی

سازمان بهزیستی و کمیته امداد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رشد 40%

رشد 30%

رشد 30%

پوشش 100 %

-

-

سازمان بهزیستی و کمیته امداد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رشد 40%

رشد 30%

رشد 30%

پوشش 100 %

-

 

 

5. توسعه اقدامات مرتبط با بهبود کیفیت زندگی برای فرزندان و افراد تحت تکفل زنان سرپرست خانوار

ردیف

برنامه

اقدام

دستگاه متولی

دستگاههای همکار

سال 97

سال 98

سال 99

سال1400

کل

توضیحات

1

 

تسهیل ازدواج فرزندان و تحکیم خانواده آنان

اعطاء جهیزیه برای فرزندان خانواده های تحت پوشش

کمیته امداد امام خمینی-سازمان بهزیستی

سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

80,000

120000

120000

140000

460000

برنامه مستمر دستگاه

طرح همسان گزینی مددجویی امداد (هما)

کمیته امداد امام خمینی(ره)

-

-

-

-

-

-

مقرر است این طرح بصورت پایلوت ابتدا در استان تهران و البرز اجرا گردد.

ارائه مشاوره فردی و گروهی تخصصی قبل، حین و پس از ازدواج به آنان

سازمان بهزیستی کشور

-

-

-

-

-

-

برنامه مستمر دستگاه

2

فراهم آوردن اشتغال پایدار مبتنی بر مهارت آموزی برای فرزندان زنان سرپرست خانوار

اختصاص سالانه 10% از ظرفیت طرح اشتغال فراگیر  برنامه سالانه اشتغال فراگیر (طرح کاج)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-

-

-

-

-

-

 

3

 

 

 

 

خدمات تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان

1.کمک به تامین هزینه تحصیلی

2.بیمه نمودن دانش آموزان ساکن در خوابگاه ها،

3.پیگیری و ایجادبسترهای لازم برای بازگشت فرزندان بازمانده از تحصیل /ترک تحصیل نموده به محیط آموزشی

کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

وزارت آموزش و پرورش

312.552

323.945

330.049

337.852

337.852

برنامه مستمر دستگاه

امکان بهره مندی دانشجویان تحت پوشش از مشاوره های تحصیلی و شغلی

کمیته امداد امام خمینی- سازمان بهزیستی

وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-وزارت بهداشت و درمان - سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

1100

1200

 

برنامه مستمر دستگاه

4

حمایت از ادامه تحصیل و جلوگیری از افت تحصیل دانش آموزان خانواده های نیازمند تحت پوشش

کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی

سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

40000

60000

 

برنامه مستمر دستگاه

 

 

 

6. توسعه و بهبود اقدامات مبتنی بر بیمه های اجتماعی ، مساعدت های بلاعوض و تامین مسکن

ردیف

برنامه

اقدام

دستگاه متولی

دستگاه همکار

تعداد زنان سرپرست خانوار بیمه شده

سال 97

سال 98

سال 99

سال1400

کل

توضیحات

1

تقویت و توسعه بیمه های اجتماعی  های گروه هدف

توسعه خدمات بیمه های اجتماعی زنان و دختران روستاییان وعشایر

کمیته امداد

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر

 

88.000

وضع موجود

150.000

160.000

170.000

170000

 

سازمان بهزیستی

51500

54500

57500

60500

63500

63500

 

بیمه اجتماعی زنان شهری

سازمان بهزیستی

سازمان هدفمندی یارانه ها-سازمان تامین اجتماعی

51000

51000

61000

71000

81000

81000

کمیته امداد امام خمینی

130.000

وضع موجود

130000

200.000

220.000

240.000

240.000

 

توسعه خدمات مرتبط با بیمه های عمر و زندگی

کمیته امداد امام خمینی

وزارت تعاون- سازمان تامین اجتماعی

 

940.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

 

توسعه بیمه حوادث و سوانح

وزارت تعاون- سازمان تامین اجتماعی

 

940.000

940.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

 

2

خدمات مرتبط با مسکن

 

 

کمک به احداث ،  خرید و  مقاوم سازی  مسکن زنان سرپرست خانوار  شهری و روستایی

 

 

 

 

 

سازمان بهزیستی

وزارت راه و شهرسازی .بنیاد مسکن .سازمان ملی زمین و مسکن .شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید

35991

37591

38191

39791

41391

41391

 

کمیته امداد

وزارت راه و شهرسازی .بنیاد مسکن .سازمان ملی زمین و مسکن .شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید

 

 

 

 

 

 

 

کمک ودیعه مسکن برای زنان  سرپرست خانوارها شهری و  روستایی و عشایر

بهزیستی

-

3500

3500

4000

4500

5000

17000

 

کمیته امداد

-

 

102.000 مستاجر

110.000

120.000

140.000

 

 

-

 

1500 موجود

1650

1800

2000

6950

 

3

تامین لوازم ضروری زندگی سرپرست خانوار

تهیه وتوزیع لوازم ضروری زندگی با اولویت وسایل سرمایشی و گرمایشی  

کمیته امداد امام خمینی

-

 

24000

24500

25000

25500

99000

 

بهزیستی

-

1200

1500

2000

3000

4000

10500

 

4

ارائه سبد غذایی به زنان سرپرست خانوار سالمند با اولویت شهرستان های  محروم و سالمندان

-

کمیته امداد امام خمینی

 

 

25000

25000

25000

25000

100000

 

بهزیستی

-

600

1200

2000

3000

4000

10200

 


 

7. اقدامات مبتنی بر رفع کاستیها و خلاهای حقوقی و ارائه مشاوره های حقوقی

ردیف

برنامه

اقدام

دستگاه متولی

دستگاههای همکار

 

1

بررسی جامع چالش های حقوقی زنان سرپرست خانوار در حوزه تقنین

 1. آسیب شناسی قوانین موجود در حوزه خانواده، اشتغال و ...

معاونت امور زنان و خانواده

 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری، کانون وکلا، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی،کمیته امداد،  صدا و سیما، سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

 

 
 1. ارائه پیش نویس مقررات و قوانین لازم برای رفع مشکل با رویکرد اصلاح ساختاری قوانین از جمله، قانون مدنی، قانون تعیین تکلیف کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و ....
 
 

2

بهره مندی زنان سرپرست خانوار از امکانات لازم در حوزه قضایی

 1. ارائه مشاوره و خدمات قضایی رایگان
 
 1. ایجاد دفتر حمایت از زنان سرپرست خانواردر قوه قضاییه
 
 1. تقویت دفاتر ارشاد قضایی در مجتمع های قضایی با تاکید بر ارائه خدمات بر جامعه هدف
 
 1. توسعه همکاری با کانون وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی
 
 1. راه اندازی و ایجاد سامانه مشاوره تلفنی
 

3

ارتقاء وضعیت زنان جامعه هدف در حوزه اجرایی قوانین و مقررات

 1. ارائه آموزشهای حقوقی از دوره دبستان تا دانشگاه و رسانه های گروهی
 
 1. تدوین بسته های آموزشی
 
 1. تقویت و ایجاد مراکز مشاوره خانواده
 

 

 

پیوست 1 :

طرح همیار امید زنان مطلقه وهمسر فوت کرده ( پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی(ره)):

زنان مطلقه داوطلب با عنوان همیار امید که با همیاری و تخصصص مشاوران و روانشناسان امدادی یا کلینیک های تخصصی بازگشت به زندگی قبل داشته اند و یا زنان مطلقه و فوت سرپرستی که به ازدواج مجدد پایدار ترغیب شده اند، با شرایط ذیل انتخاب و مورد بهره برداری قرار دهند:

-افرادی با صلاحیت و شایسته، دارای نفوذ کلامی و انگیزه بالا  بگونه ای که قابلیت برقراری ارتباط با دیگران را داشته باشند.

-افرادی که فرصت کافی جهت کمک و همیاری زنان مطلقه و فوت سرپرست و تعهد لازم در ثبت و ضبط خدمات خود و انتقال آن به کارشناس مشاوره را داشته باشند.

-افرادی که بتوانند شرایط و تجربیات خود را به عنوان الگو و سرمشق قبل و پس از ازدواج مجدد و همچنین مضرات و آسیب های این معضل اجتماعی را برای افراد و خانواده های در معرض خطرطلاق بیان نمایند

-همچنین می توان از همیار امید در جلسات مشاوره و راهنمایی گروهی با هدف در اختیار قرار دادن تجربیات خود به افراد شکت کننده در گروه در راستای پیشگیری و مداخله در مسئله آسیب طلاق بهره برداری نمود.

- وظایفی بشرح ذیل برای "همیاران امید" به عنوان رابط بین مشاور و خانواده های دارای زن مطلقه و فوت سرپرست و یا در معرض خطر طلاق می توان در نظر داشت:

 • معرفی زنان مطلقه و فوت سرپرست و یا دارای عضو در معرض طلاق
 • کمک به خانواده زن مطلقه و فوت سرپرست با حمایت های اجتماعی از فرد آسیب دیده
 • کمک به خانواده زن مطلقه و فوت سرپرست جهت پیشگیری از تسری آسیب طلاق به دیگر اعضای خانواده
 • معرفی زن مطلقه و فوت سرپرست به امداد جهت ارجاع به کارشناس مشاور روانشناس و مشاور حقوقی  امداد
 • پیگیری کلیه امور خانواده با هدف ازدواج مجدد پایدار و در نتیجه توانمندسازی آنان