شناسه خبر: 15476نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/10/30 01:08

طرح ملی شبکه کسب و کار های پایدار خانواده محور

ضرورت :

 1. پیروی از شعار سال و با هدف ایجاد اشتغال مولد و پشتیبانی از تولید و رفع موانع
 2. تدوین برنامه اقدام و عمل بر مبنای وظیفه قانونی در برنامه ششم توسعه
 3. هم افزایی دستگاه های همکار و جلوگیری از هم پوشانی و موازی کاری
 4. ایجاد کسب و کار پایدار در بستر خانواده
 5. استفاده از پتانسیل فارغ التحصیلان بیکار و اوقات فراغت خانواده با توجه به منطقه زندگی

 

بیان مساله:

 1. اجرای طرح های متعدد و پراکنده بدون درآمدزایی پایدار توسط دستگاه های دولتی و نهادهای حاکمیتی و تبدیل شدن بیکاران به بیکاران مقروض به سیستم بانکی
 2. ورود گروه های مختلف زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور به طرح های ایجاد اشتغال و کار آفرینی بدون نظارت بر شیوه انجام کار و نتیجه  
 3. عدم وجود زیر ساخت های توسعه ای در اکثر مناطق محروم روستای کشور  
 4. متمرکز شدن فارغ التحصیالن بیکار در مناطق غیربومی  
 5. تفکر حاکم بر طرح های گذشته تقسیم پول و منابع  
 6. انتظارکارآفرین شدن از هر طبقه اجتماعی و سبک شخصیتی و بهره هوشی بدون در نظر گرفتن استعدادها و توانمندی های فردی و منطقه ای

 

فرصت ها:

 1. افراد دانش آموخته درسطح کشور  
 2. چرخه های موفق کسب و کار  
 3. چهار فصل بودن کشور  
 4. وجود پتانسیل های فعال نشده کشاورزی، دامداری و آبزی پروری در اکثر مناطق کشور
 5. پتانسیل گروه های مردمی و جهادی برای عملیات  

 

گروه هدف :

 خانواده های زن سرپرست: بی سرپرست، بدسرپرست،  خوسرپرست 

 

راهکار پیشنهادی:

 1. ورود خانوارها به قسمت های مختلف زنجیره های تامین تجاری سازی شده هر منطقه
 2. یجاد شبکه سراسری راهبری و نظارت  
 3. غربالگری و دسته بندی متقاضیان بر مبنای ویژگی های فردی، امکانات و زیست بوم منطقه زندگی یا مبدا مهاجرت
 4. تهیه زیرساخت سامانه هوشمند اطالعاتی و نظارتی برای ثبتنام، دسته بندی، آموزش و رد گیری اشتغال افراد بر مبنای تفاوتهای فردی و امکانات منطقه ای  
 5. ایجاد شبکه گروه های توانمند آموزش دیده جهت شناسایی و تهیه و تدوین کارهای کسب و کار موفق کوتاه مدت و میان مدت در هر منطقه
 6. فراهم کردن شبکه ارتباطی تسهیلگری با کمک گروه های مردمی

 

 وجه تمایز طرح :

 1. طراحی و اجرای طرح در سطح ملی
 2. ایجاد یک سیستم کسب و کار پایدار متکی بر زنجیره های تامین تجاری سازی شده بومی
 3. ورود خانواده ها به چرخه های زنجیره تامین تایید شده برای ایجاد اشتغال پایدار
 4. حمایت از ورود فارغ التحصیلان مستعد به کسب و کارهای نوآورانه و آزادکاری  
 5. حمایت های جانبی متداوم برای زنان سرپرست خانوار بصورت خانوادگی
 6. استفاده از نتایج طرح های انجام شده در حوزه های آمایش سرزمین، عارضه یابی اشتغال، تجاری سازی ایده، فرهنگ کار، مدیریت و سواد مالی در خانواده  
 7. تشویق مهاجرت معکوس با ایجاد بسترهای اشتغال و درآمدزایی بومی و منطقه ای
 8. ایجاد بستر تولید و کنترل کیفیت استاندارد در بازار و فضای رقابتی  
 9. تقویت بعد اجتماعی و فرهنگی و حفظ منزلت زنان سرپرست خانوار وارد شده به شبکه با بسته های حمایتی و آموزشی
 10. هدف دار شدن فعالیت خیرین در راستای اشتغال و تولید بصورت موردی و منطقه ای  

تسهیلگری مالی و نظارتی برای کسب و کارهای دارای پتانسیل رشد در راستای تولید، پشتیبانی و مانع زدایی