شناسه خبر: 15528نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/11/11 07:36

دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران