شناسه خبر: 16158نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/10/30 17:52

دکتر خزعلی دنیا نیازمند صلح است؛ و چه کسی بهتر از زنان برای ایده دادن و اجرایی کردن و تحقق صلح و آرامش- فیلم