شناسه خبر: 16176نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/11/5 21:07

. .

دکتر انسیه خزعلی در رشته توئیتی به دستاوردهای کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار پرداخت.