شناسه خبر: 3520نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1394/7/3 03:09

جایگاه زنان در قانون برنامه ششم

در ميزگرد «جايگاه زنان در قانون برنامه ششم»: رويکردهايي که برنامه‌هاي توسعه به زنان و خانواده داشتند/ توجه به رويکرد عدالت جنسيتي در برنامه ششم توسعه http://goo.gl/AB4APd