نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

تفاهم نامه با سازمان های مردم نهاد

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه امام جوادابن علی (ع)

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه امام جوادابن علی (ع)

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه  عنوان طرح : مهارت آموزی و اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار اهداف: ·    &

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه امام جوادابن علی (ع)

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه امام جوادابن علی (ع)

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه  عنوان طرح : مهارت آموزی و اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار اهداف: ·    &

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه توان گستران برنا

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه توان گستران برنا

  عنوان برنامه: توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح: توان افزایی زنان معلول سرپرست خانوار روستاهای شهرستان پاکدشت در حوزه کارآفرینی و اشتغال زا

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون خیریه کارآفرینان مهر

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون خیریه کارآفرینان مهر

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه  عنوان طرح :برگزاری دوره آموزشی پیشرفته فنی و مهارتی برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان دختر و د

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه فرهنگی قرآن و عترت سرای معصوم البرز

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه فرهنگی قرآن و عترت سرای معصوم البرز

عنوان برنامه: توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح: حمایت از آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد قرآنی اهداف: ·       

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و بنیاد نیکوکاری رایحه

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و بنیاد نیکوکاری رایحه

  عنوان برنامه: توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از توان افزایی شغلی زنان سرپرست خانوار محروم دارای دانش آموز مستعد اهداف: ·&nb

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه فرهنگی اجتماعی بانوان عفیفه کوشک

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه فرهنگی اجتماعی بانوان عفیفه کوشک

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خان

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه و غیر انتفاعی شمیم مهرگان

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه و غیر انتفاعی شمیم مهرگان

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه حمایت از معلولین و سالمندان امام علی (ع)

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه حمایت از معلولین و سالمندان امام علی (ع)

عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده اس

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه حمایت از دختران و زنان کردستان

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه حمایت از دختران و زنان کردستان

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه   عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنا

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه آبشار عاطفه ها

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه خیریه آبشار عاطفه ها

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه  عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و بروزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانو

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون بانوان رهروان سیره کوثر فاطمی

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون بانوان رهروان سیره کوثر فاطمی

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه  عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خا

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی بنیان پژوهان آگاه

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی بنیان پژوهان آگاه

عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده استان ا

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه اجتماعی فرهنگی یاس

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه اجتماعی فرهنگی یاس

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح :حمایت از  کارآفرینی زنان و دختران آسیب پذیر تهران و حومه، تحت پوشش موسسه یاس اهداف:

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مرکز علمی – پژوهشی رهایش

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مرکز علمی – پژوهشی رهایش

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح :حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده ا

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون فرهنگی هنری مشکوة

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون فرهنگی هنری مشکوة

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح :حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روز رسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون فرهنگی اجتماعی بانوان کرمانشاه

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون فرهنگی اجتماعی بانوان کرمانشاه

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح :حمایت از ساماندهی، تکمیل و بروزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده فعا

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون فرهنگی، اجتماعی بانوان خدابنده

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون فرهنگی، اجتماعی بانوان خدابنده

  عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون فرهنگ و اندیشه بانوان بشرویه آرمیتی

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون فرهنگ و اندیشه بانوان بشرویه آرمیتی

  عنوان برنامه : توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح :حمایت از آموزش پیشگیری و کاهش سوء مصرف مواد مخدر ویژه زنان و خانواده ها در سطح شهرستان ها

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون ازدواج آسان

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کانون ازدواج آسان

عنوان برنامه : توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان طرح : حمایت از ساماندهی، تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده استان خ