معرفي دفتر برنامه ريزي

تعامل با دستگاه هاي نظارتي و مراجع سياست گذاري به منظور مشاركت در تدوين سياست ها و اولويت هاي حوزه زنان و خانواده و گنجاندن موضوعات مربوط به اين حوزه در اسناد مرتبط و تهيه گزارشات ملي و رصد وضعيت زنان و خانواده در كشور و انعكاس نتايج حاصله به مراجع ذيصلاح و دستگاههاي نظارتي. دفتر برنامه‌ريزي عهده دار وظيفه هماهنگي، تدوين، اجرا و ارزيابي مفاد مربوط به قانون برنامه هاي توسعه كشور در حوزه زنان و خانواده است. بعلاوه كار تدوين، تجميع و يكپارچه سازي برنامه هاي بخش هاي گوناگون معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده و ارائه آنها به مراجع مربوط نيز در اين دفتر انجام مي پذيرد همچنين تهيه گزارش هاي گوناگون در خصوص عملكرد معاونت بر عهده اين اداره كل قرار دارد. ارزيابي برنامه ها و فعاليت هايي كه توسط دستگاه هاي اجرايي در خصوص موضوعات مرتبط با زنان و خانواده انجام مي شود نيز يكي ديگر از ماموريت هاي دفتر برنامه ريزي است. از سوي ديگر پيگيري امور مربوط به جذب و هزينه كرد بودجه و پيگيري تخصيص اعتبارات ملي و استاني حوزه زنان و خانواده و هماهنگي درخصوص امورات پشتيباني و اداري كاركنان دو مورد ديگر است كه در حيطه وظايف اين دفتر قراردارد.