حوزه ریاست

  • نظارت بر كار افراد تحت سرپرستي و ارايه راهنمايي‌هاي لازم
  • مديريت جلسات داخلي و خارجي معاون محترم رییس جمهور
  • نظارت بر تهيه دستور جلسات و صورت جلسات و ارايه راهنمايي‌هاي لازم به كارشناسان مربوطه
  • ابلاغ و پيگيري اجراي تصميمات متخذه در جلسات
  • برنامه‌ريزي، پیگیری و ارزيابي عملكرد واحدها و گروه‌ها
  • نظارت بر عملکرد و تهيه گزارش هاي مربوط به ارزيابي عملكرد واحدها و گروه‌ها
  • راهنمايي كارشناسان در ارايه تحليل هاي كارشناسي
  • مدیریت و پیگیری شكايات واصله از سوي كاركنان دولت و مردم و انجام اقدامات لازم براي احقاق حقوق آنان واعلام پاسخ و راهنمايي‌هاي لازم
  • ايجاد هماهنگي با واحدهاي ارتباط مردمی و پاسخگويي به شكايات
-----