معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

  • طراحی و تدوین و پیگیری سیر مراحل تصویب برنامه های سالانه و ادواری اعم از اداری، مالی، اجرایی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .
  • نظارت برتهیه و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحد های ذیربط .
  • اقدامات لازم جهت اصلاح و حسن اجرای ساختار تشکیلاتی و واحد های تابعه متناسب با حجم کار.
  • تهیه و نظارت مستمر در اجرای بودجه ، متمم بودجه و اصلاح بودجه سالیانه و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاست ها قبل از تقدیم به مراجع تصویب کننده .
  • برقراری و اجرای نظام مدیریت دانش و سامانه های آن و مستند سازی تمامی امور و فعالیت ها.
  • شناسایی، تأمین، بروزرسانی و نگهداشت کلیه نیازمندیهای سخت افزاری ، نرم افزاری و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی .
  • ایجاد هماهنگی با دیگر بخش های معاونت در امور برنامه ، بودجه ، ارزیابی عملکرد ، مستند سازی ، پژوهش و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

-----