سونا احمدی
مشاور وزیر در امور زنان و خانواده

وزیر امور خارجه طی حکمی «سونا احمدی» را به سمت مشاور وزیر در امور زنان و خانواده منصوب کرد.

احمدی پیش از این در سمت مدیریت منابع انسانی وزارت امور خارجه فعالیت کرده است.

-----