سفر استانی معاون رییس جمهور به استان خراسان رضوی

-----