زهرا معینی یکتا
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی

-----