تامین اعتبار 10مصوبه خاص بانوان، ره آورد سفر معاون رئیس جمهور به اصفهان

سفر ریاست جمهور و هیات همراه به استان اصفهان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 26 و 27 خرداد ماه انجام پذیرفت.

در این سفر، بازدیدهای متعددی از سوی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از مراکز مرتبط با فعالیت های زنان به عمل آمد و اعتبار 10 مصوبه خاص بانوان قبل از سفر به تصویب کمیته مذکور رسید.

از جمله این مصوبات می‌توان به تامین اعتبار مشاوره و مهارت آموزی، تکمیل ساختمان مقابله با مواد مخدر، تکمیل خوابگاه دختران، تکمیل و تجهیز ورزشگاه دختران، اعتبار مسکن بانوان سرپرست خانوار و اعتبار ویژه تسهیلات برای اشتغال و کارآفرینی بانوان اشاره کرد.

-----