سلسله نشستهای معاونت امور زنان و خانواده با روانشناسان جهت تدوین منشور مشاوره

 

ادامه نشستهای معاونان و مدیران معاونت امور زنان و خانواده با روانشناسان و متخصصان حوزه مشاوره برای تدوین منشور مشاوره خانواده

 

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، اقدام به برگزاری نشست با پیشکسوتان روانشناسی و مشاوه خانواده نمود.

 

این اقدام در عمل به تکلیف محوله بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تحت عنوان «تبیین، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‎سازی خانواده»، سند تحول مردمی و سیاستهای خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای تدوین منشور مشاوره خانواده صورت گرفته است. 

 

در این جلسه، ظرفیتها و الزامات ضروری برای تدوین منشور مورد بررسی قرار گرفت.

 

ضرورت توجه به زیست بوم هر استان، ملاحظات خرده فرهنگی، آسیبشناسی مشاوره خانواده تاکنون و چالشهای این حوزه، جامعیت سند از حیث رویکرد علمی، حاکمیت روح اخلاق و فضیلت بر منشور و... از جمله تاکیدات صاحبنظران حوزه مذکور در این نشست بود.

-----