اهدای زمین به خانواده 4 قلوهای کرمانشاهی

با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نماینده وزارت راه و شهرسازی و بر اساس سیاست‌های تشویقی قرارگاه جمعیت یک قطعه زمین به خانواده کرمانشاهی که با وجود چهار فرزند، اخیرا صاحب فرزاندان 4 قلو شده اند، اهدا شد.
این زمین نیمی به نام مادر و نیمی به نام پدر چهارقلوها سند خواهد خورد.

-----