شلیر، نماد یک زن‌کُرد مسلمان و مصداق حافظات للغیب است

دکتر خزعلی در توئیتی اظهار داشت:

شلیر(دشت) طی تهاجم دشمن بعثی هم اسیر شد اما شرافتش را ازدست نداد و آزاد گردید،
ولو بقیمت جان‌های فراوان

حال بانو #شلیر رسولی نیز بار دیگر اصالت خطه کردستان را با زنانگی و پاکدامنی خویش به نمایش گذاشت، ولو بقیمتی بسیارگران

چه رمزیست در نام شلیر که بازهم دامانش از تجاوز پاک ماند

شلیر، نماد یک زن‌کُرد مسلمان و مصداق حافظات للغیب است.
تجسم عینی تربیت دینی،عفت، شرافت و نجابت...

تسلیت عرض میکنم به خانواده این بزرگ زن و به مردم غیور مریوان.
نماینده اینجانب برای همدردی به حضور خانواده ایشان خواهد رسید.

امروز با رئیس کل دادگستری کردستان صحبت کردم و خواستار جدیت و اهتمام در رسیدگی به پرونده مسبب این مسئله شدم و ایشان را در این امر بسیار مصمم دیدم.

امیدوارم دستگاه قضا آنچنان درسی به متجاوز ناکام دهد که برای همیشه در خاطره ها باقی بماند

-----