گزارش ویدئویی نشست معاون رئیس جمهور و بانوان نخبه ایرانی با همسر رئیس جمهور زیمباوه

-----