برنامه هفتم؛ بایدها و نبایدها

جلسه هم اندیشی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با حضور مشاورین دستگاه‌ها با حضور خانم دکتر خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد.

به گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در جلسه هم اندیشی این معاونت با حضور مشاورین دستگاه‌ها، دکتر خزعلی در ابتدا به ضرورت تدوین احکام حوزه زنان و خانواده و ضرورت  تحول و دیدن مطالبات جدید بانوان اشاره کرد.

در ادامه جلسه خانم دکتر لاله فرهنگ متین معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به تبیین چارچوب کلی ساختار پیشنهادی برنامه هفتم پرداختند.

ارائه و بررسی احکام پیشنهادی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، ارائه گزارش دبیرخانه نظام جامع آماری زنان و خانواده و همچنین تبیین برنامه گرامیداشت روز زن و ضرورت تقسیم وظایف دستگاهی از دیگر عناوینی بود که در این جلسه مطرح و بررسی شد.

-----