مدیر کل امور بین الملل معاونت زنان ریاست جمهوری در نشست ویژه شورای حقوق بشر:
حامیان تروریستها ژست حقوق بشر و حمایت از زنان و دختران ایران را گرفته اند (فیلم)

-----