نخستین جشنواره ملی تخصصی آرای برتر قضایی در عرصه زن و خانواده برگزار می‌ شود

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و پژوهشگاه قوه قضاییه در چهارچوب تفاهم نامه همکاری مشترک «جشنواره ملی آرای قضایی در حوزه زن و خانواده» را در دو سطح، ارزیابی و تجلیل از «آرای قضایی ‌و آسیب‌شناسی و نقد رویه قضایی»، 20 دی 1401 برگزار می‌کنند.

در این جشنواره قرار است به شناسایی راهکارهای ارتقاء کیفیت دادرسی در حوزه زن و خانواده‌، ترویج، تقویت، نهادینه سازی و استفاده کارآمد از تمامی ظرفیت‌های نظام حقوقی کشور در صدور آرای قضایی متقن، ‌مستندل، مستند و منطبق با عدالت محوری در پرونده‌های قضایی مربوط به زنان،‌ ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقای دانش، مهارت و صلاحیت حرفه‌ای قضات، و معرفی رویه های قضایی برجسته و آسیب‌شناسی رویه قضایی در حوزه و زن و خانواده پرداخته شود.

دبیرخانه جشنواره ملی آرای قضایی با محوریت زن و خانواده با استعلام از دادگستری استان‌ها و قضات سراسر کشور به گردآوری آراء می‌پردازد. در گام بعدی، آرای واصله و نیز آرای استخراج شده از سامانه ملی آرای قضایی در حوزه استحکام خانواده و تحکیم جایگاه زنان بر مبنای شاخص‌های مرتبط به حوزه زن و خانواده و نیز مطابق شاخص‌های مقرر در هیات داوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در مرحله نهایی آرای قضایی که بیشترین انطباق شکلی و محتوایی با شاخص‌های مورد ارزیابی دارند، انتخاب می‎‌شوند.

-----