گزارش تصویری از نشست تعاملی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

-----