مجموعه کلیپ‌های مستند بانوی ایرانی؛
معجزه عشق

 

معصومه، نگهبان لبه تیز تیغه. تیغ برّان امید و ناامیدی. کسی که تخصص‌ش با چاشنی عشق، امید و توکل همراهه و لبخندش وام‌دار نشوندن لبخند رضایت رو صورت پدرومادرهاست. 

مادر پرستاری که سالهاست عشقی که به دخترش داره، به پای همه بچه‌های بخش مراقبت‌های ویژه هم می‌ریزه...

 

از سری کلیپ‌های مستند بانوی ایرانی

محصول خانه هنری رسانه‌ای دیما

به سفارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده

سال 1401

-----