نام و نام خانوادگی:اعظم پارسا
شغل:تولید پوشاک
مکان:استان خراسان رضوی
آغاز کارآفرینی:
اشتغال ایجاد شده:70 نفر