نام و نام خانوادگی:معظمه چابکی
شغل:پوشاک و انواع دست بافته
مکان:استان خراسان رضوی
آغاز کارآفرینی:
اشتغال ایجاد شده:برای 200 نفر