شناسه خبر: 15529نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/11/11 08:04

معاون بررسی های راهبردی

شرح مسئولیت ها و وظایف معاونت:

  • بررسی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان و خانواده و تدوین راهبردهای ارتقای شاخص های مربوطه
  • شناسایی و برنامه ریزی در زمینه خلاءها و موانع قانونی حوزه زنان و خانواده جهت رفع مشکلات، موانع و ابهامات اجرایی قوانین و مقررات از طریق تعامل و همکاری با مراجع قانونگذاری، قضایی و دستگاههای اجرایی
  • تنظیم سیاست های اجرایی راهبردها و آیین نامه های اجرایی به منظور تحقق سیاست ها و دستورات مقام معظم رهبری، سیاست های کلان نظام مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در موضوع زنان و خانواده
  • تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در زمینه تهیه و تدوین آئین نامه ها، لوایح و طرح های پیشنهادی به دولت و مجلس شورای اسلامی و تنظیم راهکارهای اجرایی مصوبات آنها
  • تعیین شاخص های وضعیت زنان و خانواده متناسب با ارزش های اسلامی در عرصه های مختلف حقوقی فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطح ملی و بین المللی
  • نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاست ها و برنامه های اجرایی در دستگاه ها و ارائه گزارش دوره ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع ذی صلاح در حوزه زنان و خانواده