نام و نام خانوادگی:
شغل:بازدید دکتر خزعلی از مرکز اشتغالزایی بانوی کارآفرین مینابی
مکان:
آغاز کارآفرینی:
اشتغال ایجاد شده:بازدید معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از کارگاه اشتغالزایی بانوی فعال و توانمند مینابی
نمایش همه