نام و نام خانوادگی:آتوسا کریمی
شغل:پرورش کرم ابریشم - نوغانداری
مکان:سنندج - استان کردستان
آغاز کارآفرینی:1397
اشتغال ایجاد شده:برای 12 نفر
نمایش همه