مصاحبه ها

فعالیت دبیرخانه «ستاد ملی زن و خانواده» از روزهای نخست دولت سیزدهم

فعالیت دبیرخانه «ستاد ملی زن و خانواده» از روزهای نخست دولت سیزدهم

دولت در سفرهای استانی اعتبارات ویژه ای بر امور بانوان پیش بینی کرده است

دولت در سفرهای استانی اعتبارات ویژه ای بر امور بانوان پیش بینی کرده است

موفقیت های بانوان البرزی در بستر فناوری های نوین شایان توجه است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:موفقیت های بانوان البرزی در بستر فناوری های نوین شایان توجه است

معاون رییس جمهوری: اتفاقات مشهد از سوی برخی مسوولین عمدی بود- فیلم

معاون رییس جمهوری: اتفاقات مشهد از سوی برخی مسوولین عمدی بود- فیلم

معاون رئیس جمهوری: زنان جهان هنوز با یکدیگر برابر نیستند

معاون رئیس جمهوری: زنان جهان هنوز با یکدیگر برابر نیستند