اين واحد به منظور پي‌ريزي تعامل سازنده با سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده تشكيل شده است. همچنين همكاري با ساير دستگاه ها و نهادهاي فعال در حوزه جلب مشاركت اجتماعي و تعامل با سازمان هاي مردم نهاد نيز در دستور كار اين واحد قرار دارد. در عين حال ارائه برنامه هاي معاونت در حوزه همكاري با سمن ها و نيز تهيه گزارش هاي گوناگون به فراخور اقدامات انجام شده و نيز ساماندهي و به روز رساني بانك اطلاعات سمن هاي فعال حوزه زنان و خانواده سراسركشور از جمله ديگر وظايف اين واحد محسوب مي گردد. در همين راستا وظايف اصلي واحد سازمان هاي مردم نهاد معاونت را مي توان در سه محور ذيل خلاصه كرد: 1. حمایت از اجراي طرح هاي مشترك در قالب انعقاد تفاهم نامه فيمابين معاونت با سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده در موضوعات مختلف از جمله «اشتغالزايي وكارآفريني»، «پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي»، «تحكيم بنيان خانواده»، «بهداشت و سلامت» و... 2. ارزشیابی و نظارت بر عملکرد سازمان های مردم نهاد مجری طرح های مشترک يادشده با روش هاي گوناگون از جمله الف: نظارت دفاتر امور زنان و خانواده استانداري ها كشور ب: از طريق اخذ گزارش عملكرد مكتوب از مجريان طرح ها 3. ساماندهي، تكميل و به روزرساني بانك اطلاعاتي سازمان هاي مردم نهاد زنان و خانواده با همكاري دفاتر امور زنان و خانواده و اموراجتماعي استانداريهاي سراسركشور و دستگاه اجرايي مجوزدهنده