شناسه خبر: 15520نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/11/6 12:42

مدیر کل حوزه دفتر

  • نظارت بر كار افراد تحت سرپرستي و ارائه راهنمايي‌هاي لازم.
  • مديريت جلسات داخلي و خارجي معاون محترم رئیس جمهور.
  • نظارت بر تهيه دستور جلسات و صورت جلسات و ارائه راهنمايي‌هاي لازم به كارشناسان مربوطه.
  • ابلاغ و پيگيري اجراي تصميمات متخذه در جلسات.
  • برنامه‌ريزي، پیگیری و ارزيابي عملكرد واحدها و گروه‌ها.
  • نظارت بر عملکرد و تهيه گزارش هاي مربوط به ارزيابي عملكرد واحدها و گروه‌ها.
  • راهنمايي كارشناسان در ارائه تحليل هاي كارشناسي.
  • مدیریت و پیگیری شكايات واصله از سوي كاركنان دولت و مردم و انجام اقدامات لازم براي احقاق حقوق آنان واعلام پاسخ و راهنمايي‌هاي لازم.
  • ايجاد هماهنگي با واحدهاي ارتباط مردمی و پاسخگويي به شكايات.