امور بین الملل

دیدار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با رئیس کمیسیون ملی زنان لبنان

دیدار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با رئیس کمیسیون ملی زنان لبنان

دکتر خزعلی: رویکرد دولت در تعامل با همسایگان زمینه‌های خوبی برای همکاری بانوان فراهم کرده است

دکتر خزعلی: رویکرد دولت در تعامل با همسایگان زمینه‌های خوبی برای همکاری بانوان فراهم کرده است

تشریح دستاوردهای درخشان زنان ایرانی/ جمهوری اسلامی یکی از کشورهای موفق دنیا در زمینه برقراری عدالت آموزشی است

دکتر خزعلی در نشست بین المللی مجمع زنان در ازبکستان مطرح کرد؛تشریح دستاوردهای درخشان زنان ایرانی/ جمهوری اسلامی یکی از کشورهای موفق دنیا در زمینه برقراری عدالت آموزشی است

افتتاح نمایشگاه تمدن و لباس زنان ایرانی در مقر سازمان ملل در ژنو

افتتاح نمایشگاه تمدن و لباس زنان ایرانی در مقر سازمان ملل در ژنو

تحریم‌ها و اقدامات قهری و غیرقانونی یک‌جانبه مخل رشد و شکوفایی زنان در عرصه‌های مختلف است

تحریم‌ها و اقدامات قهری و غیرقانونی یک‌جانبه مخل رشد و شکوفایی زنان در عرصه‌های مختلف است

تشریح دستاوردهای درخشان زنان ایرانی/ جمهوری اسلامی یکی از کشورهای موفق دنیا در زمینه برقراری عدالت آموزشی است

دکتر خزعلی در نشست بین المللی مجمع زنان در ازبکستان مطرح کرد؛تشریح دستاوردهای درخشان زنان ایرانی/ جمهوری اسلامی یکی از کشورهای موفق دنیا در زمینه برقراری عدالت آموزشی است