معاونت برنامه‌ريزي و هماهنگي در دو حوزه برنامه‌ريزي و بودجه و هماهنگي در قالب «دفتر برنامه‌ريزي» و «دفتر هماهنگي» فعاليت مي‌نمايد. معاونت برنامه‌ريزي و هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري وظيفه برنامه‌ريزي، رصد شاخص‌هاي حوزه زنان و خانواده، ارزيابي برنامه و طرح هاي انجام شده ، همكاري با دستگاههاي اجرايي ملي و استاني ، حمايت از تشكل هاي اجتماعي فعال در زنان و خانواده، تهيه گزارشات مختلف از جمله گزارشات ملي وضعيت زنان و خانواده و... ، امور پشتيباني و اداري كاركنان و انجام امور مربوط به جذب و هزينه كرد بودجه و اعتبارات معاونت را عهده‌دار است. اين معاونت علاوه بر تكاليف فوق به منظور تحقق اهداف مجموعه و انجام بهتر مأموريت هاي محوله، تعاملات نزديكي با كميسيون هاي هيأت دولت و مجلس، سازمان ها، گروه‌ها، صاحبنظران، اساتيد و اقشار گوناگون جامعه دارد. معاونت برنامه ريزي در تلاش است تا در چارچوب تكاليف قانوني و اسناد بالادستي برنامه هايي متنوع در حوزه زنان و خانواده طراحي نموده و از اين رهگذر گامي موثر در راستاي تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي در حوزه زنان و نيز تحكيم بنيان خانواده بردارد. درهمين راستا و در نگاهي كلي مي توان وظايف محوله به معاونت را به دو گروه كلي تقسيم نمود: بخش اول، شامل تكاليفي است كه در حوزه بخشي براي معاونت امور زنان و خانواده در نظر گرفته شده است. اين تكاليف عمدتاً جنس اجرايي داشته و در آنها ارائه طرح ها يا پروژه هاي حاوي نتايج ملموس، مدنظر است. اما در بخش دوم يعني حوزه فرابخشي زنان و خانواده، تكاليف ديده شده براي معاونت زنان و خانواده عمدتا معطوف به ظرفيت ستادي اين معاونت بوده و در همكاري با ساير دستگاه¬هاي اجرايي ملي و استاني موضوعيت پيدا مي كند. در اين بخش، عمدتا نقش فرادستگاهي و وظيفه ديده باني، ارزيابي و هماهنگي براي معاونت زنان و خانواده درنظر گرفته شده است.