بازدیدها

بازدید معاون رییس جمهور از اردوی تیم ملی جوانان و نوجوانان والیبال دختران

بازدید معاون رییس جمهور از اردوی تیم ملی جوانان و نوجوانان والیبال دختران

امیدواریم بتوانیم نظریه مسجد جامعه پرداز را کامل پیاده کنیم

معاون رییس جمهور در بازدید از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و بازدید از دومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز:امیدواریم بتوانیم نظریه مسجد جامعه پرداز را کامل پیاده کنیم

بازدید معاون  رئیس جمهور در امور زنان وخانواده از مرکز اقامتی ترک اعتیاد زنان

بازدید معاون  رئیس جمهور در امور زنان وخانواده از مرکز اقامتی ترک اعتیاد زنان

مرکز خدمات جامع مشاوره مورد بازدید معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده قرار گرفت

مرکز خدمات جامع مشاوره مورد بازدید معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده قرار گرفت

1 - 10 of 17